Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Dechrau'n Deg

Flying_Start_Logo

Beth yw Dechrau’n Deg?


Rhaglen a ariennir gan Lywodraeth Cynulliad Cymru yw gwasanaeth Dechrau’n Deg a amcenir ar gyfer plant 0-3 oed a’u teuluoedd yn y cymunedau mwyaf difreintiedig yng Nghymru.

Mae Dechrau’n Deg yn dod â nifer o asiantaethau at ei gilydd, boed yn fydwragedd, ymwelwyr iechyd, darparwyr gofal plant, proffesiynolwyr gofal cymdeithasol, cydlynwyr iaith a chwarae ac eraill gyda’u prif dasg yn un o sicrhau bod yr holl blant Dechrau’n Deg yn cael dechrau’n deg mewn bywyd drwy ddatblygu eu hiaith, eu sgiliau emosiynol, corfforol a chymdeithasol i sicrhau eu bod yn barod i ddechrau’r ysgol.

Lle mae’n gweithredu

Rhaglen wedi ei thargedu yw Dechrau’n Deg sy’n golygu ei bod ar gael yn unig mewn 4 ardal ddaearyddol ar Ynys Môn. Mae meini prawf cymhwyster côd post llym yn gymwys. Er mwyn darganfod a yw Dechrau’n Deg yn gweithredu yn eich ardal ffoniwch Dîm Dechrau’n Deg.

Beth sydd ar gael drwy Ddechrau’n Deg?

1. Gofal plant rhan-amser di-dâl o ansawdd ar gyfer rhai 2 - 3 oed yn un o’n lleoliadau gofal plant Dechrau’n Deg.

2. Cefnogaeth Ddwys Ymwelwyr Iechyd - Gall y gefnogaeth a gynigir gynnwys: Asesu datblygiad plant, a darparu cefnogaeth i fynd i’r afael ag angen, tylino babanod, maethiad babanod, iechyd meddwl mamolaeth, brechiadau, iechyd deintyddol, cyngor a chymorth gan Therapydd Iaith a Lleferydd.

3. Rhaglenni Rhiantu - A all gynnwys ystod o raglenni neu gefnogaeth unigol i gynorthwyo rhieni/gofalwyr gyda: Sut i chwarae gyda’ch plentyn, Sut i gynorthwyo eich plentyn i ddysgu, adeiladu hyder rhiant i drin ymddygiad plentyn.

4. Sgiliau Sylfaenol - mae cyrsiau Iaith a Chwarae (LAP) a Rhifedd a Chwarae (NAP) ar gael ym mhob un o’r 5 ardal i alluogi rhieni i gynorthwyo datblygiad ieithyddol/rhifedd eu plentyn drwy weithgareddau crefft a sesiynau chwarae.

Gellir cynnig y gefnogaeth uchod mewn cyd-destun teulu neu grŵp.

Am wybodaeth bellach cysylltwch â thîm Dechrau’n Deg ar 01407 767 786 neu e-bostiwchdechraundeg@ynysmon.gov.uk.

 

 

Cysylltu â'r Gwasanaeth Addysg

Y Swyddfa Addysg
Adran Dysgu Gydol Oes
Cyngor Sir Ynys Môn
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW
Derbynfa: (01248) 750 057
We welcome calls in Welsh or English
Ebost:addysg@ynysmon.gov.uk
Lleoliad y Swyddfa Addysg

Gwybodaeth ddefnyddiol

This page and associated documents are available in English. Please use the "English " link on the right hand side of the top bar.

Diweddariad diwethaf: 11 Hyd 2016 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?