Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Ewch Allan! - Cyfeiriadur o safleoedd a darparwyr addysgol Ynys Môn

Mae’r Cyngor Cefn Gwlad wedi gweithio gyda’u partneriaid o Gyngor Ynys Môn, Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru, Menter Môn a chyrff eraill i greu’r cyfeirlyfr yma.

education directory

Mae addysg yn yr awyr agored wedi cael mwy a mwy o sylw yn ystod y blynyddoedd diwethaf, ym myd addysg ei hun a gan wleidyddion. Mae cyflwyno’r Cyfnod Sylfaen yng Nghymru, hybu Addysg ar gyfer Datblygu Cynaliadwy a Dinasyddiaeth Fyd-eang (ADCDF) a phwyslais o’r newydd ar weld plant a phobl ifanc yn dysgu ar sail profiad, wedi rhoi addysg yn yr awyr agored ac astudiaethau maes yn agosach at wraidd theorïau ac ymarfer addysgol. O’r diwedd, rydyn ni’n dechrau gwireddu’r holl bosibiliadau sy’n dod yn sgîl mynd allan gyda’n plant i gael profiad
ymarferol o fyd natur.

Er hynny, ar ôl nifer o ddamweiniau ac achosion llys a gafodd lawer o sylw, dechreuodd ysgolion ac awdurdodau lleol boeni mwy a mwy am y peryglon sy’n gysylltiedig ag addysg yn yr awyr agored a’r posibilrwydd o gael eu herlyn os oes rhywbeth yn mynd o’i le. Er bod ysgolion a cholegau’n cael eu hannog, ar y naill law, i ddefnyddio’r awyr agored, mae camau llymach o hyd yn cael eu cyflwyno, ar y llaw arall, a allai eu gwneud yn amharod i wneud gweithgareddau yn yr awyr agored.

Mae’r cyfeirlyfr hwn wedi’i seilio ar un a gafodd ei greu gan Fforwm Addysg Amgylcheddol Abertawe. Mae manylion ynddo am wahanol gyrff amgylcheddol ac unigolion sy’n cynnig ymweliadau â safleoedd dan ofal arweinydd, neu heb arweinydd. Mae gwybodaeth yn y cyfeirlyfr am y pethau sydd ar gael ar bob safle i’r gwahanol grwpiau oedran, ac am lefel yr arbenigedd a’r profiad sydd ar gael yno. Mae gwybodaeth ymarferol ynddo hefyd am ddewis o safleoedd yn yr ardal y mae’n bosib eu defnyddio’n effeithiol i wneud astudiaethau maes. Ymarferwyr sy’n gyfarwydd iawn â phob un o’r gwahanol safleoedd sydd wedi rhoi’r manylion i ni, ac mae’r ymarferwyr yma wedi casglu llawer o brofiad yn arwain gweithgareddau addysgol ar y safleoedd.

Bydd y cyfeiriadaur yn cael ei ddiweddaru bob blwyddyn drwy ychwanegu safleoedd a darparwyr addas. Rydyn ni’n awyddus i annog pob ysgol, coleg, grwˆp ieuenctid ac ati i wneud mwy o weithgareddau yn yr awyr agored. Ond mae’n bwysig iddyn nhw wneud hynny mewn ffordd ddiogel sy’n parchu’r amgylchedd ac yn werthfawr yn addysgol. Mae’r Côd Ymarfer Da (ar y dudalen nesaf) yn pwysleisio’r pethau pwysig y dylai pob athro ac arweinydd grwˆp feddwl amdanyn nhw wrth gynllunio ac arwain gweithgareddau maes.

Mae’r Cyngor Cefn Gwlad yn awyddus i annog athrawon ac arweinwyr grwpiau i ennill digon o hyder a gallu i ddefnyddio safleoedd ar eu pennau eu hunain. Mae’n bosib i ysgolion ddefnyddio’r holl safleoedd yn y cyfeirlyfr yma heb help gweithwyr proffesiynol arbenigol. Ond, yn y rhan fwyaf o achosion, rhaid cael caniatâd i’w defnyddio. Rydyn ni felly’n argymell y dylech chi gysylltu â’r person sydd wedi’i enwi cyn mynd ati i drefnu taith i’r safle.

Diweddariad diwethaf: 21 Medi 2011 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?