Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Anghenion Addysgol Arbennig - datganiad diogelu data

Mae Rheoliadau Anghenion Addysgol Arbennig (Darparu Gwybodaeth gan Awdurdodau Addysg Lleol) (Cymru) 2001 a ddaeth i rym ar 1af Ebrill, 2002 yn gosod dyletswydd ar AALlÆau i gyhoeddi gwybodaeth am faterion yn ymwneud â darparu addysg i blant gydag anghenion addysgol arbennig.

I fanylu, mae’n ofynnol i Awdurdodau Addysg Lleol:

Gyhoeddi:

  • Eglurhad o’r agweddau hynny o ddarpariaeth addysg arbennig y disgwylir i ysgolion a gynhelir eu hariannu o’u cyllideb ddatganoledig, a’r elfen y disgwyliant ei chyllido eu hunain - Adran 1.
  • Gwybodaeth am amcanion eang polisi’r AALl ar anghenion addysgol arbennig, ynghyd ag unrhyw gamau penodol maent yn cymryd ar faterion yn ymwneud ag AAA (Adran 2 - i’w gyhoeddi yn ystod yr Haf)

Adolygu’r wybodaeth honno’n rheolaidd.

Lle bo newid arwyddocaol yn y wybodaeth, ei hadolygu’n unol â’r newid hwnnw a chyhoeddi’r wybodaeth wedi ei hadolygu.

Darperir copi ysgrifenedig o’r wybodaeth i’r Awdurdodau Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol perthnasol, ysgolion a gynhelir yn yr Awdurdod ac unrhyw berson sy’n gwneud cais amdano, drwy’r post, drwy ddulliau cyfathrebu electronig neu unrhyw ddull arall y cytunir arno gyda’r Awdurdod. Bydd y wybodaeth hefyd ar gael ar unrhyw safle ar y We a gynhelir gan yr Awdurdod. Cyhoeddir gwybodaeth wedi ei hadolygu mor fuan ag y bo’n ymarferol resymol wedi adolygu.

Adran 1

Ceir yma eglurhad ar y rhan o’r ddarpariaeth addysgol i blant gydag anghenion addysgol (ond heb ddatganiad) mae’r Awdurdod Addysg Lleol yn disgwyl fel rheol i ysgolion a gynhelir ei chyllido o’u cyllidebau datganoledig, a pha elfennau maent yn disgwyl fel rheol iddynt gael eu cyllido o gronfeydd canolog.

Mae dwy elfen i’r cyllid a ddatganolir i ysgolion ar gyfer darpariaeth anghenion addysgol arbennig. Disgwylir i ysgolion gyfeirio cyfran o’u dyraniad cyffredinol tuag at gyllido anghenion addysgol arbennig. Hefyd dyrennir swm ychwanegol ar gyfer cyllido AAA yn unol â fformiwla sy’n adlewyrchu’r angen mewn ysgol. Pennir y swm a ddyrennir drwy fformiwla yn dilyn awdit blynyddol o angen a gynhelir yn ystod tymor yr Hydref.

Yr ysgol fydd yn gyfrifol am gyllido pob darpariaeth ar gyfer disgyblion gydag anghenion addysgol arbennig (ond heb ddatganiad) o’u cyllideb fel y disgrifir hi uchod, heblaw am y darpariaethau canlynol a gyllidir o gronfeydd canolog yr Awdurdod:

  • Darpariaeth a bennir drwy drefniadau cyfnod 3 yn dilyn asesiad gan seicolegydd addysg.
  • Lleoliadau llawn amser dros dro yn yr Uned Gyfeirio Disgyblion i ddisgyblion CA2 gydag anghenion ymddygiadol ac emosiynol.
  • Darpariaeth o’r Uned Cyfeirio Disgyblion a roddir yn yr ysgolion prif lif i ddisgyblion CA2 a 3 efo anghenion ymddygiad ac emosiynol.
  • Darperir elfennau penodol o’r cwricwlwm amgen i ddisgyblion CA4 a adnabyddir yn unol â meini prawf yr Awdurdod.

Ceir rhagor o wybodaeth am y gwasanaeth drwy gysylltu â’r Adran Addysg.

Cysylltu â'r Gwasanaethau Anghenion Dysgu Ychwanegol

Ymholiadau cyffredinol
Ffôn:(01248) 752922
We welcome calls in Welsh or English
Ebost:aaaed@ynysmon.gov.uk

Gwybodaeth ddefnyddiol

This page and associated documents are available in English. Please use the "English " link on the right hand side of the top bar.

Diweddariad diwethaf: 9 Mai 2008 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?