Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Asesu statudol a llunio a chynnal datganiad

Mae’r Uned Ddarparu, trwy gytundeb gwasanaeth gyda’r ddau Awdurdod Addysg, yn gweinyddu’r broses o asesu statudol, yn unol â’r ddeddfwriaeth berthnasol, fel a ganlyn:

 • yn derbyn ceisiadau gan ysgolion, rhieni ac asiantaethau allanol am asesiad
 • yn trefnu a gwienyddu Paneli Cymedroli ar ran Swyddogion Cleient
 • yn darparu pecyn gwybodaeth i rieni pan y’u hysbysir bod asesiad dan ystyriaeth
 • yn casglu cyngor addysgol, seicolegol, meddygol ac arall
 • yn llunio datganiad arfaethedig (os yw’r panel cymedroli yn cytuno y cydymffurfir â’r meini prawf) ac yn anfon copi i’r ysgol
 • yn dilyn ymateb y rhieni, yn copi o’r datganiad terfynol at bawb a gyfrannodd at yr asesiad
 • yn cysylltu â’r Swyddog Client ynghylch trefnu’r ddarpariaeth
 • yn mynychu adolygiadau blynyddol a newid / diddymu datganiadau yn dilyn penderfyniadau’r adolygiadau/panel cymedroli
 • yn ymateb i ymholiadau gan ysgolion ynghylch yr uchod
 • yn cynhyrchu adroddiadau cyffredinol ar ddisgyblion sy’n destun datganiad yn ôl y gofyn

Amcanion y Gwasanaeth

 • sicrhau y cyflenwir prosesau asesu statudol o fewn terfynau amser a gofynion deddfwriaethol eraill
 • gofalu y bydd ysgolion a rhieni trwy gydol y prosesau hyn yn derbyn gwybodaeth, cyngor a chefnogaeth

Am wybodaeth bellach, cysylltwch â:

Ann Grenet
Uwch Swyddog Gweinyddol
Cyd-Bwyllgor AAA
Plas Llanwnda
Stryd y Castell
Caernarfon
Gwynedd LL55 1SH

Ffôn: 01286 679 177
Ffacs: 01286 679 912
Ebost: anngrenet@gwynedd.gov.uk

Cysylltu â'r Gwasanaethau Anghenion Dysgu Ychwanegol

Ymholiadau cyffredinol
Ffôn:(01248) 752922
We welcome calls in Welsh or English
Ebost:aaaed@ynysmon.gov.uk

Gwybodaeth ddefnyddiol

This page and associated documents are available in English. Please use the "English " link on the right hand side of the top bar.

Diweddariad diwethaf: 1 Mai 2012 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?