Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Cymorth gydag anhwylder iaith a chyfathrebu

Athrawon Arbenigol - Anhwylder iaith, cyfathrebu, awtistiaeth

Mae’r athrawon arbenigol yn gymwys i addysgu plant gydag anhwylder iaith, cyfathrebu cymdeithasol neu awtistiaeth .

Maent yn:

  • cynorthwyo plant o oedran cyn-ysgol hyd at 19 oed
  • asesu medrau cyfathrebu ddi-iaith,llafar a chymdeithasol
  • rhoi cyngor a chefnogaeth i athrawon er mwyn ceisio sicrhau y bydd y plentyn yn cael mynediad i gwricwlwm eang a chytbwys, gan gynnwys y Cwricwlwm Cenedlaethol
  • rhoi arweiniad i gymorthyddion dosbarth
  • rhoi cyngor a chefnogaeth i rieni
  • cynghori’r AALl ac ysgolion ar addasiadau priodol
  • cydweithredu’n agos ag asiantaethau eraill, e.e. y Gwasanaeth Therapi Iaith a Lleferydd a chymdeithasau gwirfoddol
  • hyrwyddo datblygiad cymdeithasol a phersonol y dysgwyr
  • cynnig hyfforddiant yn y maes
  • tracio a monitro cynnydd dysgwyr

Amcanion y Gwasanaeth

Cynorthwyo plant gydag awtistiaeth, anhwylder iaith neu anhwylder cyfathrebu cymdeithasol.

Darparu gwasanaeth o ansawdd uchel oddi mewn i ysgolion yr Awdurdod Addysg ac mewn ysgolion prif-lif lle bo hynny’n briodol.

Am wybodaeth bellach, cysylltwch â:

Delyth Molyneux
Ymgynghorydd ADY a Rheolwr Llinell
Cyd-Bwyllgor AAA
Plas Llanwnda
Stryd y Castell
Caernarfon
Gwynedd LL55 1SH

Ffôn: 01286 679 696
Ffacs: 01286 679 912
Ebost: delythm@cynnal.co.uk

Cysylltu â'r Gwasanaethau Anghenion Dysgu Ychwanegol

Ymholiadau cyffredinol
Ffôn:(01248) 752922
We welcome calls in Welsh or English
Ebost:aaaed@ynysmon.gov.uk

Gwybodaeth ddefnyddiol

This page and associated documents are available in English. Please use the "English " link on the right hand side of the top bar.

Diweddariad diwethaf: 1 Mai 2012 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?