Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Cymorth nam golwg

Athrawon arbenigol - nam ar y golwg

Mae’r athrawon arbenigol yn gymwys i addysgu plant gyda nam ar eu golwg.

Maent yn:

 • cynorthwyo plant o oedran cyn-ysgol hyd at 19 oed
 • cynnal profion diagnostig o olwg defnyddiol ac asesu canfyddiad gweledol
 • rhoi cyngor a chefnogaeth i athrawon er mwyn ceisio sicrhau y bydd y plentyn yn cael mynediad i gwricwlwm eang a chytbwys, gan gynnwys y Cwricwlwm Cenedlaethol
 • rhoi arweiniad a hyfforddiant i gymorthyddion dosbarth
 • rhoi cyngor a chefnogaeth i rieni
 • cynghori’r AALl ac ysgolion ar y defnydd o offer priodol
 • cydweithredu’n agos ag asiantaethau eraill, yn enwedig yr RNIB, staff Clinig Nam Golwg Ysbyty Gwynedd a Chymdeithas y Deillion, Bangor
 • dysgu plant dall yn rheolaidd
 • cyflwyno Braille - yn Gymraeg a Saesneg - pan fo’n briodol
 • hyrwyddo datblygiad cymdeithasol a phersonol plant â nam ar eu golwg
 • cynnig hyfforddiant
 • tracio a monitro cynnydd dysgwyr

Amcanion y gwasanaeth

 • cynorthwyo plant gyda nam ar y golwg i ddatblygu’n addysgol hyd orau eu gallu
 • darparu gwasanaeth o ansawdd uchel i blant gyda nam golwg oddi mewn i ysgolion yr Awdurdod Addysg ac mewn ysgolion prif-lif lle bo hynny’n briodol

Am wybodaeth bellach, cysylltwch â:

Delyth Molyneux
Ymgynghorydd ADY a Rheolwr Llinell
Cyd-Bwyllgor AAA
Plas Llanwnda
Stryd y Castell
Caernarfon
Gwynedd LL55 1SH

Ffôn: 01286 679 696
Ffacs: 01286 679 912
Ebost: delythm@cynnal.co.uk

Cysylltu â'r Gwasanaethau Anghenion Dysgu Ychwanegol

Ymholiadau cyffredinol
Ffôn:(01248) 752922
We welcome calls in Welsh or English
Ebost:aaaed@ynysmon.gov.uk

Gwybodaeth ddefnyddiol

This page and associated documents are available in English. Please use the "English " link on the right hand side of the top bar.

Diweddariad diwethaf: 1 Mai 2012 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?