Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Gwasanaeth Anghenion Addysgol Arbennig (AAA)

Caiff mwyafrif y gwasanaethau eu darparu ar y cyd rhwng Ynys Môn a Gwynedd.

Y Gwasanaeth Anghenion Addysgol Arbennig

Tîm o Seicolegwyr Addysg ac Athrawon Arbenigol gyflogir drwy drefniadau’r Cydbwyllgor AAA ar y cyd efo Cyngor
Gwynedd. Sylfaenir prif ddyletswyddau’r Gwasanaeth ar anghenion plant unigol. Maent yn cynnwys asesu’r anawsterau a rhoddi cyngor i athrawon a rhieni ar sut y gellir eu goresgyn, yn ogystal â chynorthwyo plant yn uniongyrchol. Cyfeirir plant fel rheol at y Gwasanaeth gan brifathrawon yn dilyn trafodaeth a rhieni ond gall eraill, gan gynnwys rhieni eu hunain, gysylltu â seicolegydd trwy’r Swyddfa Addysg.

Egwyddorion y gwasanaeth

Mabwysiadodd yr Awdurdod Addysg gyfres o egwyddorion I lywio ei weithgaredd yn y maes hwn sef:

  • Sicrhau cyfle cyfartal, yn gwricwlaidd a chymdeithasol i blant a phobl ifanc gydag anghenion dysgu ychwanegol.
  • Sicrhau ymateb Awdurdod Addysg Cyfan ac Ysgol Gyfan o anghenion dysgu yschwanegol.
  • Eu haddysgu mewn ysgolion prif-lif lle bo hynny’n bosib
  • Darparu addysg oddi mewn I’r Awdurdod lle bo’n bosib - dim ond os na ellir darparu’n briodol ar gyfer achos o’r adnoddau sydd ar gael ym Môn y darperir lleoliadau mewn ysgol arbennig nas cynhelir neu ysgol annibynnol ym Môn neu’n all-sirol.
  • Cyd-weithio’n effeithiol ag asiantaethau statudol a mudiadau gwirfoddol perthynol i’r maes
  • Sefydlu perthynas weithredol gyda rhieni a chyrff gwirfoddol sy’n eu cynrychioli. Darperir gwasanaeth gwybodaeth a chefnogaeth annibynnol i rieni plant a phobl ifanc gydag anghenion dysgu ychwanegol gan SNAP Cymru (ffôn - 0845 1203730/01286 675547)

Mae gweithredoedd yr Awdurdod Addysg yn y maes yn seiliedig ar Ddeddf Addysg 1996 a’r ddogfen “Cod Ymarfer
Anghenion Addysgol Arbennig Cymru 2002”. Trwy’r Cod Ymarfer diffinnir dyletswyddau ysgolion prif-lif a’r AwdurdodAddysg yn ganolog yn glir, gan sefydlu cyfundrefn yn seiliedig ar gyfnodau o ymyrraeth gynyddol. Cyfrifoldeb ysgolion trwy eu cyllidebau datganoledig ydi ymateb i anghenion disgyblion ar y cyfnodau ‘Ysgol’ ac ‘Ysgol a Mwy’. Mae’r Awdurdod Addysg yn darparu cefnogaeth i’r ysgolion wrth iddynt ymateb i anghenion ychwanegol disgyblion ar gamau ‘Ysgol’. Mae gan yr Awdurdod gyfrifoldeb statudol i asesu anghenion disgyblion gydag anghenion cymhleth a dwys ac i ddarparu adnoddau ychwanegol ar eu cyfer lle bo angen.

Cysylltu â'r Gwasanaethau Anghenion Dysgu Ychwanegol

Ymholiadau cyffredinol
Ffôn:(01248) 752922
We welcome calls in Welsh or English
Ebost:aaaed@ynysmon.gov.uk

Gwybodaeth ddefnyddiol

This page and associated documents are available in English. Please use the "English " link on the right hand side of the top bar.

Diweddariad diwethaf: 9 Mai 2008 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?