Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Prydau ysgol

Mae’r awdurdod yn awyddus i barhau’r gwasanaeth prydau ysgol a’r nod yw darparu i ddisgyblion bryd canol dydd sy’n atyniadol, yn faethlon ac yn rhesymol ei bris.

Mae’r awr ginio hefyd yn achlysur cymdeithasol ac mae iddi arwyddocâd addysgol.

Mae bwydlenni gwasanaeth prydau bwyd Môn yn seiliedig ar argymhellion maeth adroddiadau fel NACNE (National Advisory Committee Report on Nutrition Education), ond ar yr un pryd yn cynnig y bwydydd poblogaidd. Mae amrywiaeth ar gael yn y fwydlen, rheolaeth ar y defnydd o’r bwydydd poblogaidd a dewis o fwydydd “iach” ar gael pob amser.

Mae bwydlen dau gwrs syml ar gael am bris sefydlog yn yr ysgolion cynradd. Mewn ysgolion uwchradd cynigir dewis o bryd dau gwrs, neu fyrbryd, cwrs cyntaf, neu bwdin yn unig.

Mae cinio ysgol ar gael i bob disgybl ar wahân i ddisgyblion meithrin rhan-amser.

Disgyblion sy’n dod a brechdanau

Gwenir darpariaeth yn yr ysgolion ar gyfer plant sy’n dymuno dod a’u bwyd eu hunain. Darperir cwpan, plât a dŵr ar eu cyfer.

Llefrith

Rhoddir traean peint o lefrith y dydd am ddim i

  • disgyblion dan 7 oed
  • disgyblion Ysgolion Arbennig
  • Unrhyw ddisgybl mewn ysgol gynradd sydd angen llefrith ar dir meddygol pan fo tystysgrif wedi’i chyflwyno ar ei ran gan y Swyddog Meddygol Ysgolion.

Mwy o wybodaeth am fwyd da yn ysgolion Môn

Ein prif nod ar gyfer arlwyo yn Ynys Môn yw darparu dewis i ddisgyblion, staff ac ymwelwyr o brydau cartref, maethlon  a chytbwys iawn,  yn defnyddio’r cynnyrch  gorau a mwyaf ffres  sydd ar gael. Bydd bwydlenni’n adlewyrchu  gofynion a chwaeth disgyblion. Bydd derbyniad ysgol   yn cael ei fonitro’n barhaus  i sicrhau bod  y dewisiadau o fwydlenni’n annog  y lefelau uchaf o dderbyniad.

Bydd cylch bwydlenni tair wythnos  yn cael eu newid yn dymhorol, dair gwaith y flwyddyn.

Cysylltu â'r Gwasanaeth Addysg

Adran Dysgu Gydol Oes
Cyngor Sir Ynys Môn
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW
Derbynfa: (01248) 750 057
We welcome calls in Welsh or English
Ebost:addysg@ynysmon.gov.uk
Lleoliad y Swyddfa Addysg

Gwybodaeth ddefnyddiol

This page and associated documents are available in English. Please use the "English " link on the right hand side of the top bar.

Diweddariad diwethaf: 30 Tach 2018 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?