Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Ysgol - grantiau a tocynnau gwisg ysgol

Gweithredir cynllun gan yr Awdurdod Addysg Lleol sy’n darparu grant tuag at gost prynu dillad ac esgidiau i ddisgyblion Ysgolion Uwchradd o oedran ysgol gorfodol.

Cyfyngir y grant i rieni disgyblion sy’n derbyn taliadau Cymorth Incwm neu Lwfans Chwilio am Waith (seiliedig ar incwm) oddi wrth yr Adran Nawdd Cymdeithasol, Elfen Gwarant Credyd Pensiwn y Wladwriaeth neu Gredyd Treth Plant (yn unig) pan fo’r incwm yn llai na £16,190 y flwyddyn. Yn ogystal ystyrir ceisiadau oddi wrth rieni gweddw. Nid yw’r grant ar gael in deuluoedd sy’n derbyn Credyd Treth Gweithiol.

Ar hyn o bryd, mae’r grant, sydd ar ffurf talebau, yn werth £105.00 i ddisgyblion ym mlwyddyn 7 a gall fod yn daladwy dros fwy nag un plentyn. Gellir ystyried ceisiadau mewn amgylchiadau eithriadol oddi wrth rieni plant ysgol gynradd lle bo angen arbennig.

Mae manylion pellach i’w cael o’r Adain Cyllid - gweler y manylion cyswllt ar yr ochr dde.

Cysylltwch a'r Gwasanaeth Cyllid

Cyngor Sir Ynys Môn
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW
Ffôn: (01248) 752658
Croesawir galwadau yn y Gymraeg

Cysylltu â'r Gwasanaeth Addysg

Adran Dysgu Gydol Oes
Cyngor Sir Ynys Môn
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW
Derbynfa: (01248) 750 057
We welcome calls in Welsh or English
Ebost:addysg@ynysmon.gov.uk
Lleoliad y Swyddfa Addysg

Gwybodaeth ddefnyddiol

This page and associated documents are available in English. Please use the "English " link on the right hand side of the top bar.

Diweddariad diwethaf: 24 Awst 2017 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?