Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Prosiect Datblygiad Amgylchedd Arfordirol Ynys Môn (2009 - 2015)

Mae’r gwaith o ddatblygu Prosiect Amgylchedd Arfordirol Ynys Môn yn ceisio harneisio a chefnogi datblygiad nodweddion arfordirol unigryw’r Ynys i fanteisio ar lefelau hamdden, adloniant a thwristiaeth rŵan ac yn y dyfodol.

Nod y Prosiect yw datblygu cyfleusterau ar y môr a’r glannau i sicrhau’r manteision a’r buddiannau economaidd mwyaf posib o arfordir Ynys Môn.

Gellir crynhoi’r gweithgareddau a fydd yn cael blaenoriaeth dan y Prosiect fel a ganlyn:

 • mwyhau y safon a’r argaeledd o isadeiledd morwrol i ddarparu mwy o gyfleoedd i bobl (uani yn lleol neu ymwelwyr) i gymryd rhan mewn gweithareddau hamdden;
 • gwella cyfleoedd i bobl gael mynedfa i ardaloedd arfordirol, gan gynnwys gwella isadeiledd neu isadeiledd newydd;
 • cofleidio asedau hanesyddol, diwylliannol ac amgylcheddol yr Ynys, drwy gwelliannau yn y ddarpariaeth o ddehongliad a gwybodaeth;
 • gwella cyfleusterau ar yr arfordir i hybu a chefnogi clystyrau, cadwyni cyflenwad a chyfleoedd busnes;

I fanteisio’n llawn ar boblogrwydd gweithgareddau arfordirol yn Ynys Môn ar hyn o bryd ac i’r dyfodol ac i sicrhau y bydd modd gwireddu potensial economaidd yr arfordir, mae Cyngor Sir Ynys Môn yn credu’n gryf bod angen buddsoddiad sylweddol i wella, datblygu ac integreiddio nodweddion hamdden, adloniant a thwristiaeth unigryw’r Ynys. 

Cyfanswm costau’r Prosiect yw £6,900,000, sy’n cynnwys cyllid a sicrhawyd o Raglen Cydgyfeiriant yr UE ar gyfer Gorllewin Cymru a’r Cymoedd; Adran yr Economi a Thrafnidiaeth Llywodraeth Cynulliad Cymru (yn cynnwys y rhaglen Môn a Menai); Cronfa Arian Cyfatebol a Dargedi Llywodraeth Cynulliad Cymru a’r Cyngor Sir.

Bydd y Prosiect yn gweithredu amrywiaeth o weithgareddau arloesol mewn lleoliadau strategol, allweddol o gwmpas arfordir Ynys Môn - gan wella safon ac argaeledd yr isadeiledd ar gyfer adloniant arfordirol i roi mwy o gyfleon i bobl (cymunedau lleol ac ymwelwyr) i gymryd rhan mewn gweithgareddau mewn lleoliadau allweddol ar hyd yr arfordir. 

Disgwylir y bydd y prosiect, yn ystod y cyfnod o bedair blynedd y bydd yn rhedeg, yn:

 • darparu isadeiledd adloniant arfordirol gwell ac/neu newydd;
 • rhoi cymorth i fusnesau arforol lleol newydd a chyfredol
 • gwella cyfleon cyflogaeth uniongyrchol ac/neu anuniongyrchol yn y sector hamdden arforol; 
 • darparu gwell cyfleon i gymryd rhan mewn gweithgareddau corfforol a fydd yn arwain at welliannau o safbwynt cynhwysiad cymdeithasol, iechyd a lles;
 • gwella apêl ac enw da Ynys Môn fel cyrchfan i dwristiaid tra’n cyfrannu at ymestyn y tymor twristiaeth;
 • darparu cyfleusterau i gynnal trefni a phentrefi arfordirol Ynys Môn;
 • hyrwyddo ac ennyn diddordeb cryf lleol mewn hamdden arforol;
 • gwneud y mwyaf o ddiwylliant a hanes arforol Ynys Môn (gan gynnwys yr iaith Gymraeg) ac ennyn balchder yn yr amgylchedd lleol.

Trwy ddatblygu’r amgylchedd naturiol eithriadol, bydd y prosiect yn gwella apêl ac enw da Ynys Môn fel cyrchfan i dwristiaid ac yn darparu cyfleusterau i gynnal safon trefi a phentrefi arfordirol yr ynys yn gyffredinol.  Bydd y prosiect hefyd yn cynorthwyo ac yn annog busnesau i fanteisio’n llawn ar y cyfleon sylweddol fydd yn codi o weithgareddau arfordirol a hamdden arforol gyda photensial cydnabyddedig i dyfu.  

 • Cyfle cyfartal ac arfer dda cynaliadwyaeth amgylcheddol

  Cafodd holl weithgareddau refeniw a chyfalaf y prosiect eu datblygu yn unol â themâu trawsdoriadol y Rhaglen Cydgyfeiriant; tra bod y Tîm Prosiect yn rhoi sylw llawn i argymhellion cyfle cyfartal a chynaliadwyaeth amgylcheddol WEFO. 

""

Caban Chwaraeon Dŵr Bae Trearddur

Mae Caban Chwaraeon Dwr newydd Bae Trearddur wedi cael ei sefydlu i annog pobl i gymryd rhan mewn chwaraeon dwr.

Cysylltwch â Canolfan Fusnes Ynys Môn

Cyngor Sir Ynys Môn
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7XA
Ffôn: 01248 752480
Facs: 01248 752192
We welcome calls in Welsh or English
Ebost: datecon@ynysmon.gov.uk

Gwybodaeth ddefnyddiol

This page and associated documents are available in English. Please use the "English " link on the right hand side of the top bar.

Diweddariad diwethaf: 19 Tach 2014 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?