Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Prosiect safleoedd ac adeiladau

I fanteisio’n llawn ar y buddsoddiad presennol a disgwyliedig gan y sector ynni, ac i sicrhau y gwireddir potensial economaidd y Rhaglenni Parth Menter ac Ynys Ynni, mae Cyngor Sir Ynys Môn yn credu bod angen buddsoddiad sylweddol i wella ymhellach ein safleoedd ac adeiladau.

Gweithgaredd sylfaenol y Prosiect Safleoedd ac Adeiladau yw galluogi pecyn o welliannau stad ddiwydiannol yn ardal Llangefni a fydd yn cynnwys:

  • Adolygiadau stad a chynlluniau gwella;
  • Briffiau datblygu ar gyfer safleoedd allweddol;
  • Arwyddion stad a Gwelliannau amgylcheddol;
  • Gweithgareddau marchnata a hyrwyddo i ddenu buddsoddiad a swyddi;
  • Adeiladu unedau busnes enghreifftiol ar gyfer y sector preifat i’w rhentu.

Cyfranwyr Arian

Cyfanswm costau’r prosiect yw £2,750,000, sy’n cynnwys arian a gafwyd gan Raglen Gydgyfeirio’r Undeb Ewropeaidd ar gyfer Gorllewin Cymru a’r Cymoedd, Llywodraeth Cymru, gan gynnwys ei Rhaglen Adfywio Môn a Menai a’r Cyngor Sir.

Cyfle Cyfartal a Chynaliadwyedd Amgylcheddol

Bydd pob un o weithgareddau cyfalaf a refeniw’r Prosiect yn cael eu datblygu yn unol â Themâu Trawsbynciol y Rhaglen Cydgyfeiriant, tra bod y Tîm Prosiect yn rhoi ystyriaeth lawn i argymhellion SCEC ynghylch Cyfleon Cyfartal ac Amgylchedd Cynaliadwy

Rheolwr Prosiect

Cyngor Sir Ynys Môn
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7XA
Ffôn: 01248 752 146
Ebost: thjpl@anglesey.gov.uk

Gwybodaeth ddefnyddiol

This page and associated documents are available in English. Please use the "English " link on the right hand side of the top bar.

Diweddariad diwethaf: 17 Chwef 2015 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?