Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Ariannu Ewropeaidd - Môn Ewrop

Croeso i’r rhan Cyllid Ewropeaidd ar y wefan. Cewch wybod ar y tudalennau yma sut mae Ynys Môn yn elwa o’r rownd bresennol o gefnogaeth ariannol Ewropeaidd drwy nifer o brosiectau sydd eisoes wedi eu cymeradwyo drwy Raglen Cydgyfeiriant yr UE.

Yn adeiladu ar lwyddiant y rhaglen gyllidol Amcan 1 a redodd o 2000-2006 a chafodd ganlyniad mewn buddsoddiad o 38.3 miliwn o gyllideb strwythurol UE mewn economi’r ynys, mae sylw nawr ar y genhedlaeth nesa o raglenni UE sy’n pontio rhwng 2007 a 2013.

Mae’r Rhaglen £1.4 biliwn Cydgyfeirio ar gyfer Gorllewin Cymru a’r Cymoedd yn cynrychioli lefel tebyg o fuddsoddiad i Amcan 1, a mwy na thebyg yw prif fuddsoddiad cyllid UE strwythurol diwethaf o’i fath yn economi Cymru. Mae’r rhaglen yn anelu at greu newid strwythurol economaidd mewn economïau dan berfformio wrth dargedu buddsoddiad i greu swyddi, denu buddsoddiad ac i adfywio ein cymunedau.

Mae’r Cynllun Datblygu Gwledig, gwerth £800 miliwn, 2007-2013 yn gweld symudiad mewn pwyslais y Polisi Amaethyddol Cyffredin at adeiladu cymunedau gwledig cynaliadwy ar gyfer y 21ain ganrif. Mae gweithgareddau a gyllidwyd at Ynys môn drwy’r rhaglen hon yn anelu at ymateb i’r newid mewn generadu cyfredol ac i greu dyfodol ffyniannus ar gyfer Môn wledig.

Mae gan y ddwy raglen ffocws ar agenda Lisbon ar gyfer buddsoddi mewn creu swyddi a thyfiant economaidd, ac agenda Gothenburg yn hybu datblygiad cynaliadwy ac c amddiffyn yr amgylchedd. Mae Ynys Môn mewn lle gwych i elwa o’r rhaglenni hyn ac mae prosiectau yn cael ei chymeradwyo ar sail barhaol sy’n dod a chanlyniadau cadarnhaol ar gyfer yr ynys.

Ceir nifer o ffynonellau gyllid eraill drwy Rhaglenni Cydweithredol INTERREG a Rhaglenni cyllidol Ewropeaidd sy’n gyraeddadwy drwy ddatblygu prosiectau gyda phartneriaid Ewropeaidd.

Am fwy o wybodaeth a chyngor am y materion uchod, ymwelwch â’r wefan hon yn rheolaidd i gael y newyddion diweddaraf.

Cynllun Datblygu Gwledig

ESF and RDF logos

Tîm Ewropeaidd Gofodol Ynys Môn

Uned Datblygu Economaidd
Canolfan Fusnes Môn
Parc Busnes Bryn Cefni
Llangefni
LL77 7XA
Ffôn: 01248 752435 / 752431
Ffacs: 01248 752 192
We welcome calls in Welsh or English
Ebost: teg@ynysmon.gov.uk

Cysylltwch â Canolfan Fusnes Ynys Môn

Cyngor Sir Ynys Môn
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7XA
Ffôn: 01248 752480
Facs: 01248 752192
We welcome calls in Welsh or English
Ebost: datecon@ynysmon.gov.uk

Gwybodaeth ddefnyddiol

This page and associated documents are available in English. Please use the "English " link on the right hand side of the top bar.

Diweddariad diwethaf: 31 Mai 2011 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?