Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Grantiau ac ariannu i fusnes

Mae nifer o wahanol fathau o opsiynau cyllido ar gael i fusnesau, llawer ohonynt heb eu rhestru isod.

Cyngor ar Grantiau a Chyllid

Eglurir y rhain ar wefan Busnes Cymru

I gysylltu ag ymgynghorydd Busnes Cymru i gael cyngor annibynnol am ddim ar gyllid a grantiau i fusnesau ffoniwch 01745 585 025 neu anfonwch neges e-bost at gogleddcymru@businesswales.org.uk 

Mae nifer o grantiau busnes a chynlluniau benthyciadau sy’n berthnasol i fusnesau newydd neu fusnesau sydd eisoes wedi eu lleoli ar Ynys Môn. Mae’r canlynol yn rhestru / darparu dolenni i rai o’r rhain ond efallai y bydd cynlluniau eraill a allai fod yn berthnasol i chi ac fe ddylech wirio’r meini prawf cymhwysedd a’r statws diweddaraf yn uniongyrchol â gweithredwr y cynllun.

Cymorth Sector Twristiaeth

Cynllun Cefnogi Buddsoddiadau Twristiaeth (TISS) – cymorth ar gyfer buddsoddiadau cyfalaf cymwys mewn busnesau twristiaeth.

Cronfa Busnesau Bach Micro (MSBF) – cymorth ar gyfer prosiectau buddsoddi cyfalaf busnesau twristiaeth bach.

Ar gyfer y ddau uchod, anfonwch neges e-bost at tiss@wales.gsi.gov.uk neu ffoniwch 0845 010 8020 – gweler gwefan Busnes Cymru am fwy o fanylion

Cymorth ar gyfer y Sector Bwyd ac Amaethyddiaeth

  • Cynllun Buddsoddi Busnes Bwyd
  • Cynllun Grant Cynhyrchiant Cynaliadwy
  • Grant Busnes i Ffermydd (FBG)

Ar gyfer yr uchod a chynlluniau bwyd amaethyddol a chynlluniau gwledig, dilynwch y ddolen hon.

Banc Datblygu Cymru

Mae Banc Datblygu Cymru yn rheoli nifer o gynlluniau cyllid sydd wedi eu dylunio i gefnogi prosiectau buddsoddi mewn busnesau sy’n fasnachol ymarferol – mae rhai o’r cynlluniau y maent yn eu darparu wedi eu rhestru isod:

  • Micro-fenthyciadau
  • Benthyciadau busnes neu fuddsoddiad dyledion
  • Benthyciadau datblygu eiddo
  • Buddsoddiadau Ecwiti
  • Buddsoddiadau mentrau Technoleg

Am fwy o fanylion cysylltwch â Banc Datblygu Cymru drwy ffonio 0800 587 4140 neu anfonwch neges e-bost at info@developmentbank.wales neu ewch i wefan Banc Datblygu Cymru.

Cyflogaeth, Sgiliau a Hyfforddiant

Mae nifer o gynlluniau cefnogi ar gael a allai gefnogi busnesau sydd wedi’u lleoli ar Ynys Môn, er enghraifft gall Twf Swyddi Cymru ddarparu 50% o gyfraniad tuag at gymryd unigolyn cymwys am 6 mis. Gellir gweld manylion am hyn a chynlluniau eraill yma.

Cynlluniau Cymorth Busnes Eraill

Cymhellion Parth Menter Ynys Môn – gallai gynnwys cymorth â threthi busnes a benthyciadau ar gyfraddau is

Cynllun Grantiau Toiledau – cynllun i helpu busnesau cymwys i agor eu toiledau i’r cyhoedd. 

Cysylltwch â Canolfan Fusnes Ynys Môn

Cyngor Sir Ynys Môn
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7XA
Ffôn: 01248 752480
Facs: 01248 752192
We welcome calls in Welsh or English
Ebost: datecon@ynysmon.gov.uk

Gwybodaeth ddefnyddiol

This page and associated documents are available in English. Please use the "English " link on the right hand side of the top bar.

Diweddariad diwethaf: 11 Gorff 2018 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?