Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Trethi annomestig - gwybodaeth cyfrifon

Mae Cyngor Sir Ynys Môn yn derbyn nifer o geisiadau o’r un math am wybodaeth sydd yn berthnasol ar gyfer Trethi Annomestig (eiddo busnes). I ymdopi a’r ceisiadau, rydym yn cyhoeddi y wybodaeth yma:-

Gwybodaeth cyfrifon

Byddwn yn cyhoeddi’r wybodaeth yma yn chwarterol ac ni fyddwn yn darparu ymateb unigol i geisiadau cyffelyb yn ystod y flwyddyn dim ond cyfeirio’r ymholiad tuag at yr adroddiad berthnasol ar y wefan.

Cyfyngiadau ar y wybodaeth

 • darperir yr enwau a chyfeiriadau ar gyfer gohebiaethu ar gyfer cwmniau cyfyngedig a chyrff cyhoeddus yn unig ac nid ar gyfer unigolion (unig fasnachwyr, partneriaethau ayyb), Mae Deddf Diogelu Data yn atal cyhoeddi’r wybodaeth yma
 • y trethdalwr yw’r person sydd yn atebol i dalu’r Dreth Fusnes. Mewn sawl achos gall hwn fod y deilydd lês ac nid y perchennog. Ni ellir adnabod y perchennog o’r wybodaeth yma
 • ni ddarperir rhifau cyfrif oherwydd fod rhain yn unigryw i’r cyfrif ac fe’i ddefnyddir i sicrhau mai’r person a enwir ar y bil yw deilydd y cyfrif pan mae’n cysylltu a Chyngor Sir Ynys Môn
 • fe gyhoeddir y rhestrau nesaf cychwyn Ionawr, 2019        
 • noder mai’r cyfeiriad gohebiaeth yw’r cyfeiriad olaf sydd gan y Cyngor
 • bydd unrhyw newidiadau i’r rhestrau isod yn cael eu hadlewyrchu mewn adroddiadau a gyhoeddir ar y rhestrau nesaf 

Gwybodaeth cyfrifon

 • Mae’r sefyllfa yma fel ar 15 Hydref, 2018
 • Mae credyd sydd ar gyfrif ar 31ain o Fawrth yn cael ei wrthbwyso yn awtomatig ar gyfer y flwyddyn ariannol newydd.
 • Mae cyfrifon yn cael eu diweddaru yn ddyddiol a gall rhai fod gyda debyd ar gyfrif cyfatebol

Defnydd o enwau dwyieithog

Ymarferiad yr Awdurdod yw defnyddio enwau Cymraeg diofyn ar gyfer enwau trefi mewn cyfeiriadau. Dyma restr o enwau cyfatebol yn y Gymraeg a’r Saesneg ble ceir enwau Cymraeg a Saesneg ar y trefi

 • Ynys Môn - Isle of Anglesey
 • Biwmares  - Beaumaris
 • Caergybi - Holyhead
 • Porthaethwy - Menai Bridge
 • Y Fali – Valley

Nid oes enwau saesneg ar bentrefi eraill.

Cysylltwch â Canolfan Fusnes Ynys Môn

Cyngor Sir Ynys Môn
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7XA
Ffôn: 01248 752480
Facs: 01248 752192
We welcome calls in Welsh or English
Ebost: datecon@ynysmon.gov.uk

Gwybodaeth ddefnyddiol

This page and associated documents are available in English. Please use the "English " link on the right hand side of the top bar.

Diweddariad diwethaf: 22 Hyd 2018 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?