Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Iaith

Mae Cyngor Sir Ynys Môn wedi mabwysiadu’r egwyddorion na ddylid trin y Gymraeg yn llai ffafriol na’r Saesneg yng Nghymru ac y dylai personau yng Nghymru allu byw eu bywydau trwy gyfrwng y Gymraeg os ydynt yn dymuno gwneud hynny.

Polisi Iaith a Safonau Iaith Gymraeg y Cyngor

Mae Polisi Iaith Gymraeg y Cyngor yn nodi sut y bydd y Cyngor yn gweithredu’r egwyddorion uchod. Mae’n ofynnol i’r Cyngor gydymffurfio â Safonau ymddygiad sy’n ymwneud â’r Gymraeg. Mae Polisi Iaith Gymraeg y Cyngor hefyd yn esbonio sut y mae’r Cyngor yn bwriadu cydymffurfio â Safonau’r Gymraeg y mae o dan ddyletswydd i gydymffurfio â hwy.

Mae’r Polisi Iaith Gymraeg, a Safonau’r Gymraeg sy’n berthnasol i’r Cyngor hwn, ar gael i’w darllen ar y dolenni perthnasol isod.

Er mwyn cydymffurfio gyda Safon 145, roedd yn rhaid i’r Cyngor Sir fabwysiadu Strategaeth Iaith Gymraeg pum mlynedd a’i chyhoeddi ar ei wefan erbyn 30 Medi, 2016. Bu i’r Cyngor Sir fabwysiadu Strategaeth Iaith Gymraeg 2016 -2021 yn ei gyfarfod ar 27 Medi 2016. Mae’r Strategaeth hon yn amlinellu sut y bwriedir mynd ati i hybu’r Gymraeg ac i hwyluso defnyddio’r Gymraeg yn ehangach o fewn yr ardal ac yn gosod targed ar gyfer cynyddu neu gynnal nifer y siaradwyr Cymraeg erbyn diwedd y cyfnod o bum mlynedd o dan sylw.

Mae’r Strategaeth ar gael i’w darllen isod.

Gwybodaeth am gydraddoldeb

Rydym wedi ymrwymo i ddatbygu a gwella’n barhaus y wybodaeth a ddelir gennym o ran Ynys Môn am y grwpiau a ddiogelir ac fe fyddwn yn croesawu unrhyw adborth. Os oes gennych unrhyw sylwadau, cysylltwch â ni os gwelwch yn dda:

E-bost:cydraddoldeb@ynysmon.gov.uk

Ffôn: 01248 752561 / 752520

Gwybodaeth ddefnyddiol

This page and associated documents are available in English. Please use the "English " link on the right hand side of the top bar.

Diweddariad diwethaf: 22 Meh 2018 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?