Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Dywedwch Wrthym Unwaith

Mae’r gwasanaeth “Dywedwch Wrthym Unwaith” yn eich galluogi i ddweud wrthym ni unwaith a byddwn yn hysbysu’r adrannau llywodraeth a’r gwasanaethau awdurdod lleol o enedigaeth neu farwolaeth yn eich teulu.

Pan fydd rhywun yn marw, neu pan fyddwch chi’n cael babi newydd, mae llawer o bethau sydd angen eu gwneud. Un o’r pethau hyn yw cysylltu ag adrannau’r llywodraeth a gwasanaethau cyngor lleol. Hyd yn hyn mae wedi bod yn angenrheidiol i chi gysylltu â hwy i gyd yn unigol.

Rydym yn darparu gwasanaeth a all eich helpu chi roi’r wybodaeth i’r Adran Gwaith a Phensiynau. Os ydych eisiau gallant hwy wedyn basio’r wybodaeth hyn ymlaen i nifer o sefydliadau eraill.

Sut y gall y gwasanaeth eich helpu chi

Pan fydd rhywun wedi marw, mae angen cofrestru’r farwolaeth gyda’r Cofrestrydd. Unwaith y mae hynny wedi’i wneud, bydd rhaid cysylltu â nifer o sefydliadau eraill gan roi’r un wybodaeth er enghraifft gwasanaethau gofal cymdeithasol, budd-daliadau cymorth, bathodyn glas, llyfrgelloedd, asiantaethau thrwyddedu cerbydau a gyrwyr a gwasanaethau pasbord

Yn yr un modd pan fydd babi newydd yn cael ei eni mae’n rhaid i chi gysylltu â nifer o adrannau’r llywodraeth a gwasanaethau awdurdod lleol sydd angen cael gwybod am yr enedigaeth. Mae’n bwysig eich bod yn gwneud hyn cyn gynted â phosibl gan y gallai hynny effeithio ar eich hawliau, fel Budd-dal Plant, Credydau Treth Gwaith neu Gredydau Treth Plant. Gall defnyddio’r gwasanaeth hwn, pan mae rhai amodau wedi cael eu bodloni, i helpu i gyflymu cais am Gredyd Treth Plant neu Gredyd Treth Gwaith gyda Chyllid a Thollau EM os ydych yn derbyn budd-daliadau sy’n berthnasol i’ch incwm (ee Cymhorthdal Incwm, neu rai mathau o Lwfans Ceisio Gwaith neu Lwfans Cyflogaeth a Chymorth).

Wrth gynnig y gwasanaeth ‘Dywedwch Wrthym Unwaith’ rydym yn gobeithio y bydd yn gwneud pethau’n haws i chi. Dim ond dweud wrthym, a byddwn yn cysylltu ag adrannau’r llywodraeth a gwasanaethau’r cyngor fel nad oes rhaid i chi.

Sut mae’n gweithio?

Pan fyddwch yn ein ffonio i wneud eich apwyntiad i gofrestru genedigaeth neu farwolaeth yn y Swyddfa Gofrestru, bydd y gwasanaeth ‘Dywedwch Wrthym Unwaith’ yn cael ei egluro i chi a byddwn yn gofyn os ydych yn dymuno cymryd rhan. Os byddwch yn dewis cymryd rhan, bydd y Cofrestrydd yn gosod y manylion ar y gronfa ddata ‘Dywedwch Wrthym Unwaith’ cenedlaethol. Mae hyn fel arfer yn cymryd tua phum munud ar ddiwedd y cofrestriad.

Unwaith y bydd y manylion wedi’u rhoi ar y gronfa ddata cenedlaethol, yn llawn cynhelir cyfweliad ‘Dywedwch Wrthym Unwaith’. Gellir gwneud hyn naill ai wyneb-yn-wyneb (gyda Cofrestrydd Ynys Môn) neu dros y ffôn os dymunir.

Wyneb-yn-wyneb

Gallwch wneud apwyntiad ‘Dywedwch Wrthym Unwaith’ gydag un o’n Cofrestryddion ar yr un pryd â chofrestru genedigaeth neu farwolaeth neu ar ddyddiad diweddarach os yw hynny’n fwy cyfleus. Ffoniwch 01248 723958 i drefnu apwyntiad.

Am fwy o wybodaeth ffoniwch 01248 723958

Cysylltwch â'r Gwasanaeth Gofrestru

Swyddfa Gofrestru
Neuadd y Sir
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW

Swyddfa Caergybi:
Ffôn: (01407) 761102
Oriau agor
Dydd Mercher: 9:30am. - 4pm (Canolfan J.EO’Toole)

Swyddfa Llangefni
Marwolaethau a genedigaethau 01248 751925
Priodasau 01248 751926 / 01248 751927

Oriau agor
Dydd Llun: 9:30am - 4pm
Dydd Mawrth: 9:30am - 4pm
Dydd Mercher: 9:30am - 4pm
Dydd Iau: 9:30am - 4pm
Dydd Gwener: 9:30am - 4pm
Ebost:cofrestryddion@ynysmon.gov.uk We welcome calls in Welsh or English

Gwybodaeth ddefnyddiol

This page and associated documents are available in English. Please use the "English " link on the right hand side of the top bar.

Diweddariad diwethaf: 17 Hyd 2011 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?