Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Meddwl am briodi?

Os ydych chi wedi penderfynu priodi mewn seremoni sifil ym Môn gallwn eich sicrhau y cewch seremoni arbennig ac unigryw ar gyfer eich anghenion chi.

P’un ai ydych chi eisiau priodas syml neu ddigwyddiad mawreddog, rydym ni yma i’ch helpu chi i drefnu eich diwrnod yn union fel yr ydych chi ei eisiau.

Yn y tudalennau hyn, gallwch ddod o hyd i’r holl wybodaeth sydd ei angen arnoch i drefnu eich priodas sifil mewn Swyddfa Gofrestru neu Leoliad wedi’i gymeradwyo, sut i roi rhybudd o briodas ar gyfer priodas sifil neu grefyddol a sut i drefnu i Gofrestrydd fynychu eich priodas grefyddol os oes angen.

Os ydych yn priodi yn yr Eglwys yng Nghymru neu Eglwys Loegr drwy Drwydded Gyffredin neu Ostegion, dylech gysylltu efo’ch Ficer ynglyn ag unrhyw raghysbysiadau cyfreithiol angenrheidiol.

Os ydych yn priodi mewn unrhyw fath arall o eglwys neu gapel neu mewn seremoni sifil mewn Swyddfa Gofrestru neu leoliad wedi’i gymeradwyo, rhaid rhoi rhybudd o briodas yn bersonol i’ch Cofrestrydd Arolygu lleol.

Rhaid i’r ddau ohonoch fod wedi byw mewn ardal gofrestru yng Nghymru neu Loegr am o leiaf saith niwrnod cyn rhoi hysbysiad yn y Swyddfa Gofrestru.

Os yw’r ddau ohonoch yn byw yn yr un ardal, dylai’r ddau ohonoch fynd i’r Swyddfa Gofrestru leol i roi hysbysiad am y briodas.

Os ydych yn byw mewn ardaloedd cofrestru ar wahân, yna bydd angen i’r ddau ohonoch roi rhybudd yn eich ardal eich hun.

Gallwch roi rhybudd o briodas hyd at flwyddyn cyn diwrnod eich priodas.  Unwaith y bydd y ddau ohonoch wedi rhoi rhybudd, rhaid i chi aros 28 diwrnod pellach cyn gallu priodi.  Cysylltwch efo’r Swyddfa Gofrestru i gael rhagor o gyngor cyn gynted ag y byddwch wedi penderfynu priodi. Gweler y ddolen uchod.

Pan fyddwch yn rhoi rhybudd  yn eich hardal I briodi mewn adeilad sydd wedi’w drwyddedu I gynnal priodasau ar Ynys Mon.  Plis sicrhewch eich bod yn dweud wrth y Tim Cofrestru mae adral Ynys Môn sydd angen i’w ddefnyddio. 

Cysylltwch gyda ni am apwyntiad.

Pan fyddwch yn mynd i’r Swyddfa Gofrestru, gofynnir i chi gyflwyno dogfennau penodol, yn dibynnu ar eich sefyllfa bersonol.  Dylai’r dogfennau hyn fod yn ddogfennau gwreiddiol, nid llungopïau, a gallant gynnwys:

  • Pasport dilys
  • Tystysgrif Geni
  • Trwydded yrru
  • Tystiolaeth o gyfeiriad cartref (e.e. bil gwasanaethau / cyfriflen banc ofewn y 3 mis diwethaf neu  anfoneb Treth y Cyngor ofewn y flwyddyn cyfredol)
  • Tystiolaeth o unrhyw newid enw (e.e. Gweithred Newid Enw / Datganiad Statudol)
  • Archddyfarniad Terfynol o Ysgariad
  • Tystysgrif marwolaeth diweddar wraig neu wr
  • Cyn 1983 os oedd person wedi’w eni yng Prydain Fawr  roeddynt yn derbyn Dinasyddiaeth Prydeinig yn awtomatig.  I berson sydd wedi’w  eni ar ol 1af Ionawr 1983  mae’r cenedligrwydd yn derbynu ar cenedligrwydd y rhieni.
  • Os nad ydych yn 18 - llythyr gan eich rhiant/rhieni neu ofalwr(yr).

Bydd ffi yn daladwy ar gyfer pob rhybudd. Gweler y ddolen isod.

Gwasanaeth Cofrestru Ynys Môn - Ffyrflen Arolwg Boddhad Cwsmer

Bydd Cyngor Sir Ynys Môn yn gwerthfawrogi eich sylwadau ar syt wasanaeth derbynwyd yn y Swyddfa Gofrestru hefo’r bwriad I wella y gwasanaeth os bydd angen.

Cysylltwch â'r Gwasanaeth Gofrestru

Swyddfa Gofrestru
Neuadd y Sir
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW

Swyddfa Caergybi:
Ffôn: (01407) 761102
Oriau agor
Dydd Mercher: 9:30am. - 4pm (Canolfan J.EO’Toole)

Swyddfa Llangefni
Marwolaethau a genedigaethau 01248 751925
Priodasau 01248 751926 / 01248 751927

Oriau agor
Dydd Llun: 9:30am - 4pm
Dydd Mawrth: 9:30am - 4pm
Dydd Mercher: 9:30am - 4pm
Dydd Iau: 9:30am - 4pm
Dydd Gwener: 9:30am - 4pm
Ebost:cofrestryddion@ynysmon.gov.uk We welcome calls in Welsh or English

Gwybodaeth ddefnyddiol

This page and associated documents are available in English. Please use the "English " link on the right hand side of the top bar.

Diweddariad diwethaf: 21 Tach 2016 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?