Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Cynnig Gofal Plant - Gofal Plant a Gyllidir gan y Llywodraeth i Blant 3 a 4 oed

Dewiswyd Gwynedd a Môn ar gyfer cynllun peilot a gyllidir gan Lywodraeth Cymru i gynnig gofal plant i blant 3 a 4 oed rhieni sy’n gweithio.

childcare offer 624

Ceisiadau nawr ar agor ar gyfer plant cymwys gyda dyddiad geni rhwng: 01/09/2014 – 31/12/2015 

Beth yw’r cynnig?

 

  • Gall plant sy’n gymwys gael yr hawl i hyd at 20 awr o ofal plant sy’n cael ei gyllido gan y Llywodraeth yn ystod tymor yr ysgol, yn ychwanegol at y 10 awr o Addysg Feithrin sy’n cael ei ddarparu’n barod
  • Yn ystod hyd at 9 wythnos o wyliau’r ysgol, gall rhieni dderbyn hyd at 30 awr o ofal plant.
  • Gall rhieni ddewis unrhyw leoliad gofal plant cofrestredig sydd yn addas i’w hamgylchiadau personol a theuluol, boed yn y sir neu’r tu allan, trwy gytuno gyda’r darparwr a’r awdurdod lleol. Nid oes rhaid i’r gofal plant gael ei roi gan yr un darparwr â’r ddarpariaeth Addysg Feithrin
  • Gall plant sy’n gymwys dderbyn y cynnig; o ddechrau’r tymor yn dilyn eu trydydd pen-blwydd (gweler dyddiadau isod), tan y mis Medi yn dilyn eu pedwerydd pen-blwydd, pan fyddant yn cychwyn ar addysg llawn amser
Dyddiad GeniCymwys i’r Cynnig o:Ceisiadau ar Agor:

01/09/2014 – 31/08/2015

03/09/2018

Ar agor

01/09/2015 – 31/12/2015

07/01/2019

Ar agor

01/01/2016 – 31/03/2016

29/04/2019

04/03/2019

01/04/2016 – 31/08/2016

02/09/2019

03/06/2019

Pwy sy’n gymwys?

Os ydych yn cwrdd â’r meini prawf uchod gallwch gyflwyno cais drwy gwblhau’r ffurflen gais:

Gallwch un ai brintio a’i phostio i’r cyfeiriad sydd wedi ei nodi ar waelod y ffurflen, neu anfon drwy e-bost i gofalplant30awr@gwynedd.llyw.cymru 

I dderbyn copi papur plîs cysylltwch gydag Uned Gofal Plant Gwynedd a Môn ar 01248 352 436

Byddwch yn cael eich hysbysu am ganlyniad eich cais trwy e-bost ymhen 10 diwrnod gwaith o dderbyn y cais.

Bydd eich hawl am ofal plant a ariennir yn dechrau ar ôl i chi dderbyn eich llythyr cadarnhad. 

Mwy o wybodaeth:

Am wybodaeth bellach am y cynnig hwn, darllenwch y crynodeb isod:

  • Crynodeb o’r cynnig
  • Hysbysiad Preifatrwydd 

Neu, cysylltwch â ni:

Y rhieni sy’n gyfrifol am ddod o hyd i ofal plant sydd yn cwrdd â’u hanghenion; fodd bynnag, gall y Gwasanaeth Gwybodaeth i deuluoedd roi manylion am y gofal plant sydd ar gael yn eich ardal. Cysylltwch naill ai â:

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd

Teulu Môn

Diweddariad diwethaf: 12 Tach 2018 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?