Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Cynnig Gofal Plant - Gofal Plant a Gyllidir gan y Llywodraeth i Blant 3 a 4 oed

Dewiswyd Gwynedd a Môn ar gyfer cynllun peilot a gyllidir gan Lywodraeth Cymru i gynnig gofal plant i blant 3 a 4 oed rhieni sy’n gweithio.

childcare offer 624

Ar gael ar draws Ynys Môn O Ebrill 1af 2018

Ceisiadau nawr ar agor ar gyfer plant cymwys gyda dyddiad geni rhwng 01/09/2014 – 31/08/2015

Beth yw’r cynnig?

  • Gall plant sy’n gymwys gael yr hawl i hyd at 20 awr o ofal plant sy’n cael ei gyllido gan y Llywodraeth yn ystod tymor yr ysgol, yn ychwanegol at y 10 awr sy’n cael ei ddarparu’n barod gan y Cyfnod Sylfaen.
  • Yn ystod hyd at 9 wythnos o wyliau’r ysgol, gall rhieni dderbyn hyd at 30 awr o ofal plant.
  • Gall plant sy’n gymwys dderbyn y cynnig; o ddechrau’r tymor yn dilyn eu trydydd pen-blwydd, tan y mis Medi yn dilyn eu pedwerydd pen-blwydd, pan fyddant yn cychwyn ar addysg llawn amser.
  • Gall rhieni ddewis unrhyw leoliad gofal plant cofrestredig sydd yn addas i’w hamgylchiadau personol a theuluol, boed yn y sir neu’r tu allan, trwy gytuno gyda’r darparwr a’r awdurdod lleol. Nid oes yn rhaid i’r gofal plant gael ei roi gan yr un darparwr â darpariaeth y Cyfnod Sylfaen 

Pwy sy’n gymwys?

I fod yn gymwys am ofal plant am ddim, rhaid i chi gwrdd â’r meini prawf cymhwyster isod:

  • Mae eich plentyn yn 3 neu 4 oed
  • Yr ydych yn byw yng Ngwynedd neu Môn
  • Yr ydych yn gweithio ac yn ennill yr hyn sy’n cyfateb i o leiaf 16 awr ar y cyflog byw cenedlaethol neu’r isafswm cyflog cenedlaethol; neu eich bod yn derbyn budd-daliadau gofal penodol 

Sut i wneud cais?

Os ydych yn cwrdd â’r meini prawf uchod gallwch gyflwyno cais drwy gwblhau’r ffurflen gais:

  • Ffurflen Gais

Bydd angen i chi lawrlwytho’r ffurflen gais (isod). Gallwch unai brintio a’i phostio i’r cyfeiriad sydd wedi ei nodi ar waelod y ffurflen, neu anfon drwy e-bost i gofalplant30awr@gwynedd.llyw.cymru

I dderbyn copi papur plîs cysylltwch gyda Uned Gofal Plant Gwynedd a Môn ar 01248352436

Byddwch yn cael eich hysbysu am ganlyniad eich cais trwy e-bost ymhen 10 diwrnod gwaith o dderbyn y cais.

Bydd eich hawl am ofal plant a ariennir yn dechrau ar ôl i chi dderbyn eich llythyr cadarnhad.

Mwy o wybodaeth:

Am wybodaeth pellach am y cynnig hwn, darllenwch y crynodeb isod:

Neu, cysylltwch â ni:

Y rhieni sy’n gyfrifol am ddod o hyd i ofal plant sydd yn cwrdd â’u hanghenion; fodd bynnag, gall y Gwasanaeth Gwybodaeth i deuluoedd roi manylion am y gofal plant sydd ar gael yn eich ardal. Cysylltwch naill ai â:

Gwynedd-Ni ar 01286 675570 neu e-bostiwch gwynedd-ni@gwynedd.llyw.cymru

Teulu Môn ar 01248 725888 neu e-bostiwch teulumon@ynysmon.gov.uk

Diweddariad diwethaf: 23 Awst 2018 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?