Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Cynnig Gofal Plant - Gofal Plant a Gyllidir gan y Llywodraeth i Blant 3 a 4 oed

Dewiswyd Gwynedd a Môn ar gyfer cynllun peilot a gyllidir gan Lywodraeth Cymru i gynnig gofal plant i blant 3 a 4 oed rhieni sy’n gweithio.

childcare offer 624

Ceisiadau nawr ar agor ar gyfer plant gyda dyddiad geni rhwng 01/01/2015 - 31/03/2015

Plant cymwys yn yr oedran yma yn cychwyn eu hawliad gofal plant ar y 9fed o Ebrill.

(Ceisiadau dal ar agor ar gyfer plant gyda dyddiad geni rhwng 01/09/2013 - 31/12/2014)

Gallai plant cymwys fod â hawl i hyd at 20 awr o ofal plant a gyllidir gan y llywodraeth yn ystod tymor ysgol yn ychwanegol at y 10 awr a ddarperir eisoes gan y Cyfnod Sylfaen. Yn ystod 9 wythnos gwyliau’r ysgol, gall rhieni dderbyn hyd at 30 awr o ofal plant a gyllidir.

Gall plant cymwys gyrchu’r cynnig o ddechrau’r tymor yn dilyn eu trydydd pen-blwydd tan y mis Medi yn dilyn eu pedwerydd pen-blwydd pan fyddant yn cychwyn ar addysg llawn amser.

Gall rhieni sy’n byw yn yr ardaloedd peilot ddewis unrhyw leoliad gofal plant cofrestredig sydd yn addas i’w hamgylchiadau personol a theuluol, boed yn y sir neu’r tu allan, trwy gytuno â’r darparwr a’r awdurdod lleol. Nid oes yn rhaid i’r gofal plant gael ei roi gan yr un darparwr â darpariaeth y Cyfnod Sylfaen.

Pwy sy’n gymwys?

I fod yn gymwys am ofal plant am ddim, rhaid i chi gwrdd â’r meini prawf cymhwyster isod:

  • Mae eich plentyn yn 3 neu 4 oed
  • Yr ydych yn byw yn un o’r ardaloedd peilot a benodwyd
  • Yr ydych yn gweithio ac yn ennill yr hyn sy’n cyfateb i o leiaf 16 awr ar y cyflog byw cenedlaethol neu’r isafswm cyflog cenedlaethol; neu eich bod yn derbyn budd-daliadau gofal penodol

Sut i wneud cais

I wneud cais, bydd angen i chi lenwi ffurflen gais a’i dychwelyd atom. Byddwn wedyn yn bwrw golwg i weld a ydych yn gymwys ac yn ysgrifennu atoch i gadarnhau os ydych yn gymwys.

Os ydych yn byw yn un o’r ardaloedd isod, gallwch fod yn gymwys:

Llangefni, Capel Coch, Ceint, Llanddyfnan, Llangwyllog, Maenaddwyn, Mynydd Bodafon, Talwrn, Tregaian.

Biwmares, Llangoed, Llandegfan, Porthaethwy, Llanfairpwll.

Llanddaniel, Llanedwen, Brynsiencyn.

Dwyran, Niwbwrch, Llangaffo. 

Ardaloedd ychwanegol nawr yn rhan o’r cynllun pilot

Valley, Llanyhnghenedl, Pont Rhyd y Bont, Rhoscolyn, Bae Trearddur, Llanfihangel yn Nhywyn, Mynydd Caergybi, LLaingoch, Bodedern, Aberffraw, Rhosneigr, Llanfachraeth, Llanfwrog, Rhydwyn, Llanfaethlu, Carreglefn, Tregele, Llanfairynghornwy, Llanfechell, Rhosybol, Llandyfrydog, Pentre Felin, Burwen, Moelfre, Brynrefail, Brynteg, Tynygongl, Benllech, Llanbedrgoch, Gors Coch, Traeth Coch, Pentraeth Llanddona, Rhoscefnhir, Penmynydd, Gaerwen, Penter Berw, Llangristiolus, Bodorgan, Malltraeth. 

Mwy o wybodaeth

Am fwy o wybodaeth am y cynnig gofal plant, cysylltwch ag Uned Gofal Plant Gwynedd a Môn ar 01248 352436 neu e-bostiwch Gofalplant30awr@gwynedd.llyw.cymru

Y rhieni sy’n gyfrifol am ddod o hyd i ofal plant sydd yn cwrdd â’u hanghenion; fodd bynnag, gall y Gwasanaeth Gwybodaeth i deuluoedd roi manylion am y gofal plant sydd ar gael yn eich ardal. Cysylltwch naill ai â:

Gwynedd-Ni ar 01286 675570 neu e-bostiwch gwynedd-ni@gwynedd.llyw.cymru

Teulu Môn ar 01248 725888 neu e-bostiwch teulumon@ynysmon.gov.uk

Sylwch: Mae Llywodraeth Cymru yn peilotio’r cynnig gofal plant a gyllidir gan y llywodraeth mewn ardaloedd cyfyngedig yng Ngwynedd a Môn ar hyn o bryd. Nid yw gwneud cais yn gwarantu lle.

Dogfennau i'w lawrlwytho

Diweddariad diwethaf: 21 Chwef 2018 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?