Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Cymuned

Penaethiaid Gwasanaeth

Pennaeth Gwasanaeth - Gwasanaethau Tai: Shan Williams
Pennaeth Gwasanaeth - Gwasanaeth Oedolion: Alwyn Jones
Pennaeth Gwasanaeth - Gwasanaeth Plant: Anwen Huws

Crynodeb o rôl y gwasanaeth

Tai

Mae’r Gwasanaeth yn ymrwymedig i gynnal gwasanaethau cynhwysfawr sydd yn gost effeithiol ac sydd hefyd yn ymateb i anghenion tenantiaid a pherchnogion fel ei gilydd.

Mae’r Gwasanaethau Tai yn gyfrifol am amrediad o wasanaethau gan gynnwys:

 • rheoli cyfrif refeniw tai’r cyngor
 • gwasanaethau tai cyngor
 • dyraniadau / pobl digartref
 • rheoli stadau
 • casglu rhenti / ôl-ddyledion
 • rheolaeth gyllidol / rheoli dyledion
 • cydgysylltu Gofal yn y Gymuned
 • cyfranogiad tenantiaid
 • Cynllun Pryniant Tai Cost Isel
 • Gwasanaeth Wardeiniaid
 • dyletswyddau statudol gan gynnwys gofal am y digartref, budd-dal tai, grantiau adnewyddu tai, strategaethau, datblygiad polisïau, ardaloedd adnewyddu a chynlluniau trwsio grŵp
 • Canolfan J.E.O’Toole - darparu cyfleon hyfforddi i ieuenctid Môn trwy Ganolfan Hyfforddiant Môn a chyfleon datblygu i’r diwaith trwy Ganolfan J.E.O’Toole

Mae’r Gwasanaeth yn cydweithio’n glos â’r Gwasanaethau Cymdeithasol i ddarparu tai ar gyfer pobl sydd gydag anghenion arbennig megis:

 • merched sy’n ceisio lloches oherwydd trais yn y cartref
 • pobl ag anawsterau dysgu
 • pobl sydd â phroblemau iechyd meddwl
 • pobl sy’n dioddef oherwydd dibyniaeth ar alcohol a chyffuriau eraill
 • pobl sydd ag anabledd corfforol ac sydd angen cefnogaeth
 • pobl ifanc sengl digartref sydd angen cefnogaeth a phobl ifanc sy’n ymadael â gofal
 • cyn-droseddwyr
 • pobl sengl di-gartref
 • strategaeth
 • Strategaeth Digartref Ynys Môn
 • Strategaeth Tai Lleol Ynys Môn

Gwasanaethau Oedolion, Plant ac Uned Ddarparu

Mae’r Gwasanaeth Gwasanaethau Cymdeithasol yn gyfrifol am ddarparu amryw o wasanaethau o fewn y Sir:

 • Gofal Plant
 • Tîm Iechyd Meddwl - tîm aml-asiantaethol â’r Ymddiriedolaeth Iechyd Cymunedol
 • Tîm Anabledd Dysgu - i’r rhai ag anabledd meddyliol, tim aml-asiantaethol â’r Ymddiriediolaeth Iechyd Cymunedol
 • Tîm Byw’n Annibynnol - i’r rhai ag anabledd corfforol neu synhwyrol
 • Tîm Gwasanaethau’r Henoed - i bobl hŷn
 • Tîm Derbyn a Gofal y Cwsmer - i dderbyn ceisiadau am wasanaeth, rhoi gwybodaeth addas cychwynnol a gweithredu fel pwynt cyfeirio i’r rhai allai deimlo ar goll yn y system

Mae’r Cyngor hefyd yn cynnal ac yn rheoli:

 • Gwasanaeth Gofal Cartref
 • cartrefi i bobl hŷn (6)
 • canolfannau dydd i bobl hŷn (4)
 • gwasanaethau dydd (anabledd dysgu)
 • gweithdy i bobl ag anabledd corfforol (1)
 • gwasanaeth ymateb allan o oriau
 • Tîm Troseddu Ieuenctid
Diweddariad diwethaf: 4 Mai 2016 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?