Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Prif Weithredwr

Prif Weithredwr: Dr Gwynne Jones

Prif Weithredwr Cynorthwyol: Annwen Morgan a Caroline Turner

Pennaeth Swyddogaeth (Adnoddau) & Swyddog 151: Marc Jones
Pennaeth Swyddogaeth (Busnes y Cyngor) /Swyddog Monitro: Lynn Ball
Pennaeth Trawsnewid Corfforaethol: Scott Rowley

Rôl a chyfrifoldeb

 • Y Prif Weithredwr yw pennaeth gweithlu’r awdurdod ac yn gyfrifol am reolaeth gyffredinol yr holl Gyngor
 • Y Prif Weithredwr hefyd yw Swyddog Etholiad a Swyddog Cofrestru Etholiadol y Cyngor sy’n cynnwys gweinyddu etholiadau lleol, Cynulliad Cenedlaethol Cymru, seneddol ac Ewropeaidd
 • mae’r Prif Weithredwr yn gyfrifol am gydgysylltu’r holl wasanaethau statudol mewn sefyllfaoedd o argyfwng yn ystod adeg rhyfel neu heddwch
 • cynllun gwella a pherfformiad - paratoi Cynllun Gwella blynyddol y Cyngor a datblygu trefniadau rheoli perfformiad gan gynnwys cyfarfodydd perfformiad chwarterol a chytundebau gwella
 • cyfathrebu - datblygu a gweithredu strategaeth cyfathrebu a rheoli cyswllt gyda’r cyfrynghau
 • polisi corfforaethol - datblygu polisïau, ymgymryd ag ymchwil a darparu gwybodaeth a chefnogaeth i’r tîm rheoli ac aelodau; cydlynu cynlluniau corfforaethol, e.e Cynllun Iaith Gymraeg a’r Cynllun Cymunedol
 • cefnogaeth i aelodau - darparu cefnogaeth weinyddol i Arweinydd y Cyngor ac i’r Aelodau; darparu cefnogaeth weinyddol mewn perthynas â chyfrifoldebau dinesig a seremonïol

Gwasanaethau Cyfreithiol a Gweinyddiaeth

 • Swyddog Monitro - sicrhau a monitro priodoldeb yng ngweithgareddau’r Cyngor; gweithredu trefn gwyno’r Cyngor
 • gwasanaethau cyfreithiol - darparu cyngor cyfreithiol corfforaethol i’r Cyngor a’i bwyllgorau
 • pridiannau tir - gweinyddu cyfundrefn o gynnal chwiliadau ar adegau pan fo’n cyfnewid tir neu eiddo
 • pwyllgorau - darparu cefnogaeth ysgrifenyddol i holl bwyllgorau’r Cyngor trwy baratoi rhaglenni a chofnodion cyfarfodydd a gweithredu ar benderfyniadau
 • personél - datblygu a chynnal strategaeth adnoddau dynol i’r Cyngor; darparu a gweithredu strategaeth hyfforddi a datblygu corfforaethol ar draws y Cyngor; datblygu a monitro polisïau personél corfforaethol
 • cyfieithu - darparu gwasanaeth cyfieithu ar y pryd i holl bwyllgorau, gweithgorau, fforymau a chyfarfodydd cyhoeddus y Cyngor; cyfieithu adroddiadau a chofnodion pwyllgorau’r Cyngor ynghyd ag ystod eang o ddogfennau eraill; darparu cyngor i Adrannau’r Cyngor ar faterion dwyieithrwydd a chynnig arweiniad gyda defnydd o’r Gymraeg
 • etholiadau - trefnu a darparu cyfleusterau pleidleisio i’r etholwyr mewn etholiadau lleol, cenedlaethol ac Ewropeaidd; cynnal cofrestr gyfredol o etholwyr

Cyllid

Casglu Refeniw

 • Gan gynnwys y Dreth Gyngor, Trethi Annomestig a Treth y Pen
 • Casglu’r Dreth Gyngor ar gyfer 31,750 o aelwydydd
 • Casglu’r Trethi Annomestig ar gyfer 2,950 o eiddo
 • Casglu’r Dreth y Pen sy’n weddilliol
 • Mân ddyledwyr - 10,000 o anfonebion bob blwyddyn
 • Rheoli casglu gweddill incwm yr awdurdod

Budd-daliadau

Budd-daliadau tai a threth y Cyngor

Cyfrifo / Cyllidebau

Bydd yr Adran yn paratoi cyllidebau refeniw a chyfalaf, yn cofnodi incwm a gwariant, yn goruchwylio’r rheolaeth fydd gan y rheini sy’n dal cyllidebau dros y cyllidebau.

Cyflogau i oddeutu 3,600 o staff ac aelodau.

Cyflogau ac amcangyfrif fel a ganlyn i staff -

 • 2000 o staff yn derbyn cyflog misol
 • 81,000 o daliadau mewn
 • 200 o staff yn derbyn cyflog pob pythefnos blwyddyn
 • 1000 o staff yn derbyn cyflog wythnosol
 • 30 o Gynghorwyr yn derbyn lwfans

Trwy sieciau a throsglwyddo i’r banc y gwneir y taliadau hyn ac ymdrechir yn gyson i symud tuag at ddulliau mwy economaidd o dalu.

Bydd yr Adran yn paratoi cyllidebau refeniw a chyfalaf, yn cofnodi incwm a gwariant, yn goruchwylio’r rheolaeth fydd gan y rheini sy’n dal cyllidebau dros y cyllidebau.

Taliadau i Gredydwyr

Talu dros 70,000 o anfonebion bob blwyddyn, trwy siec a throsglwyddo i’r banc. Bydd y system daliadau yn cael ei chyfuno gyda system gorfforaethol - archebu i brynu ac ymrwymiadau cyfrifo.

Rheolaeth Trysorlys

Rheoli trefniadau bancio’r Awdurdod, cynllunio symudiad a llif cyllid, benthyca a buddsoddi, sydd yn cynnwys buddsoddi arian Ymddiriedolaethau.

Rheoli Risg ac Ysiwriant

Dull o drin risgiau, gan gynnwys rheoli risg hunan gyllido rhai risgiau, a chyda risgiau eraill trefnu yswiriant allanol. Fe ddelir hefyd â cheisiadau yswiriant yn erbyn y Cyngor.

Cyngor Cyllidol a chymorth i’r Cyngor

Bydd yr Adran yn cynnig cyngor a cymorth cyllidol ar sawl lefel, o faterion cynllunio cyllideb gorfforaethol i bwyllgorau’r Cyngor i faterion eraill yn ymwneud â threfniadau gweinyddol swyddogion yr Awdurdod.

Sustemau Technoleg Gwybodaeth Corfforaethol

 • strategaeth, rheolaeth a cynhaliadeth o’r seilwaith gan gynnwys rhwydweithio a teliffons
 • datblygu sustemau gwybodaeth ar raddfa fechan a gwasanaeth cynnal y sustemau
 • cefnogaeth deg, awtomasiwn swyddfa
 • gwasanaethau’r wê
Diweddariad diwethaf: 8 Rhag 2016 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?