Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Cadeirydd y Cyngor

Mae’r Cynghorydd Dylan Rees wedi ei ethol fel Cadeirydd newydd Cyngor Sir Ynys Môn ar gyfer 2018/19.

dylan rees

Cynghorydd Dylan Rees

Mae’r Cyng Rees yn un o dri chynghorydd sir sy’n gwasanaethu Ward Canolbarth Môn a bu’n byw yn Llangefni ers dros 30 mlynedd.

Mae’n gyn-arolygydd Heddlu wedi gwasanaethu gyda Heddlu Gogledd Cymru am 27 mlynedd cyn cychwyn gweithio i Gyngor Sir Ynys Môn fel Uwch Swyddog Digartrefedd ac yna i Gymdeithas Tai Grŵp Cynefin fel Uwch Swyddog Tai. Cafodd ei ethol fel Cynghorydd Sir am y tro cyntaf ym mis Mai 2013.

Diolchodd y Cyng Rees i’w gyd-aelodau am roi iddo’r fraint o fod yn bennaeth dinesig y Cyngor yn ystod 2018/19.

Dywedodd, “Mae cael fy ethol yn Gadeirydd y Cyngor, a hynny ond yn ystod fy ail dymor fel cynghorydd yn fraint fawr a diolchaf i fy nghyd-gynghorwyr am roi eu ffydd ynddo i. Byddaf yn mynd ati i wasanaethu’r Cyngor Sir, ein Hynys a’i thrigolion hyd eithaf fy ngallu. Rwy’n edrych ymlaen yn fawr iawn i’r flwyddyn yn y swydd a byddaf yn gweithio i fod yn llysgennad effeithiol wrth gyflawni fy holl ddyletswyddau dinesig.”

Cyhoeddodd y Cyng Rees hefyd mai Hosbis Dewi Sant fyddai Elusen y Cadeirydd ar gyfer y flwyddyn nesaf ac ychwanegodd, “Roedd y cyhoeddiad diweddar y bod Hosbis Dewi Sant am agor eu hosbis i gleifion cyntaf ar Ynys Môn, yn Ysbyty Penrhos Stanley, Caergybi, yn gynnar y flwyddyn nesaf yn newyddion gwych. Rwy’n ymwybodol iawn o’r gwaith gwych mae’r elusen yma’n ei wneud wrth ddarparu gofal diwedd oes o’r radd flaenaf ac yn falch iawn o gynnig fy nghefnogaeth i’r prosiect gwerth chweil yma.”

Mae Dylan yn weithgar yn y gymuned leol ac yn Gadeirydd Grŵp Prosiect Parc Chwaraeon Trefol Llangefni, Cadeirydd Llywodraethwyr Ysgol Gymuned Bodffordd, llywodraethwr yng Nghanolfan Addysg y Bont, aelod o Grŵp Adfywio Llangefni ac yn Ysgrifennydd Ymddiriedolwyr y Sefydliad Cristnogion Ifanc, ‘Gobaith Môn’.

Mae hefyd yn aelod o Gyngor Tref Llangefni ac mae newydd orffen blwyddyn fel Maer y Dref.

Mae diddordebau Dylan yn cynnwys cerdded, cadw’n heini a chwarae Bridge. Mae hefyd yn aelod o Eglwys Bedyddwyr Cymreig Caersalem.

Mae Dylan a’i wraig Elizabeth wedi bod yn briod ers 36 mlynedd a’r ddau wedi dysgu Cymraeg fel ail iaith. Mae ganddynt ddau fab.

Etholwyd y Cynghorydd Margaret Murley Roberts sy’n cynrychioli ward Lligwy yn Is-Gadeirydd ar gyfer 2018/19.

 

Diweddariad diwethaf: 19 Meh 2018 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?