Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Cadeirydd y Cyngor

Mae’r Cynghorydd Richard Owain Jones wedi ei ethol fel Cadeirydd newydd Cyngor Sir Ynys Môn ar gyfer 2017/18.

Chairman_2017

Cynghorydd Richard Owain Jones

Cafodd y Cyng Jones ei ail-ethol yn gynharach y mis yma fel un o dri chynghorydd sir sy’n cynrychioli ward Twrcelyn, sy’n cynnwys Amlwch, Llaneilian, Llanbadrig a Rhosybol.

Cafodd ei eni a’i fagu yn Amlwch, ac mae wedi gweithio fel parafeddyg lleol ers dros 21 mlynedd.

Diolchodd y Cyng Jones i’w gyd-aelodau am roi iddo’r anrhydedd o fod yn bennaeth dinesig y Cyngor yn ystod 2017/18.

Dywedodd, “Mae cael fy ethol fel Cadeirydd y Cyngor yn anrhydedd mawr a hoffwn ddiolch i fy nghyd gynghorwyr am roi eu ffydd ynof fi. Byddaf yn cynrychioli’r Cyngor Sir, ein hynys a’i thrigolion hyd gorau fy ngallu. Dwi’n wir edrych ymlaen at fy mlwyddyn yn y swydd a chyflawni fy nyletswyddau dinesig gyda balchder mawr.”

Dyw swydd llawn amser a’i ymrwymiad i’r Cyngor ddim yn rhwystro Richard rhag chwarae rôl weithgar iawn yn ei gymuned leol.

Mae’n Gadeirydd Llywodraethwyr Ysgol Syr Thomas Jones, Amlwch; yn llywodraethwr yn Ysgol Gynradd Amlwch, ac yn Is-gadeirydd Pwyllgor Gemau’r Ynysoedd Ynys Môn.

Mae Richard hefyd yn aelod o’r grŵp cymunedol #CaruAmlwch ac yn mwynhau codi arian ar gyfer achosion lleol gyda’i ffrindiau.

Er ei fod yn cefnogi Leeds Utd, mae Richard yn dal i fwynhau ei bêl-droed. Mae’n chwarae pêl-droed cerdded i Glwb Pêl-droed Amlwch a death y tîm dros 45 oed o fewn trwch blewyn i ennill cystadleuaeth genedlaethol ym Manceinion yn ddiweddar. Mae’n aelod gweithgar o Bwyllgor y Clwb Pêl-droed a hefyd yn mwynhau golff, pysgota a nifer o chwaraeon eraill.

Mae Richard wedi bod yn briod i Gwenda am 25 mlynedd. Mae ganddynt ddau o blant, Lois sydd yn nyrs yn Ysbyty Gwynedd, Bangor, a Rheon, sydd yn astudio ym Mhrifysgol Caerdydd ar hyn o bryd.

Cafodd y Cynghorydd Dylan Rees, sy’n cynrychioli ward Canolbarth Môn, ei ethol yn Is-gadeirydd ar gyfer 2017/18.

Diweddariad diwethaf: 24 Mai 2017 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?