Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Cynghorwyr - lwfansau

Mae taliadau i aelodau, yn cynnwys aelodau cyfetholedig, yn cael eu pennu gan Banel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol. Cyhoeddir rhestr o daliadau i aelodau etholedig yn flynyddol (gweler y tab “dogfennau i’w lawrlwytho” uchod).

Mae’r cynllun llawn ar gael fel rhan 6 o Gyfansoddiad Cyngor Sir Ynys Môn. Ceir crynodeb isod er mwyn cynorthwyo i egluro’r tablau.

Cyflog Sylfaenol

Mae Cyflogau Sylfaenol yn cael eu talu i gynghorwyr pob mis i gydnabod y gwaith mae pob cynghorydd yn ei wneud yn y rôl honno.

Uwch Gyflogau a Chyflogau Sifig

Telir Uwch Gyflogau a Chyflogau Sifig i gynghorwyr sydd â chyfrifoldebau ychwanegol oherwydd y swyddi a ddelir ganddynt - er enghraifft, fel aelod o’r Pwyllgor Gwaith neu Gadeirydd Pwyllgor - ac sy’n galw am fwy o’u hamser ac ymroddiad. Mae uchafswm o bymtheg ar y nifer o Uwch Gyflogau a Chyflogau Sifig ar unrhyw amser. Mae’r Cyflog Sylfaenol wedi’i gynnwys ym mhob Uwch Gyflog a Chyflog Sifig.

Lwfansau Gofal

Mae Lwfansau Gofal ar gael i aelodau ac aelodau cyfetholedig sydd â phlant neu ddibynyddion eraill ac sydd yn gorfod gwario ar eu goruchwylio i’w galluogi i wneud eu dyletswyddau fel aelod.

Treuliau Cynhaliaeth

Treuliau a hawlir am aros dros nos neu brydau allan o’r cartref pan ar fusnes y Cyngor.

Teithio

Telir hwn yn bennaf fel cyfradd fesul milltir ar gyfer teithio mewn car ar fusnes y Cyngor.

Mae’r tablau yn dangos y symiau a delir yn uniongyrchol i gynghorwyr yn ystod y flwyddyn. Telir y cyflogau sylfaenol, yr uwch gyflogau a’r cyflogau sifig yn awtomatig i’r rhai hynny sydd yn gymwys i’w derbyn, ond mae gan gynghorwyr yr hawl i ildio’r cyflog, neu ran ohono, pe baent yn dymuno. Mae rhaid hawlio’r lwfansau eraill, yn bennaf yn fisol. Weithiau, er enghraifft ar gyfer siwrneiau trên, mae’n fwy cyfleus i’r Cyngor dalu’r gost yn uniongyrchol i’r darparwr gwasanaeth, ac ni chynhwysir y treuliau hynny yma.

Dogfennau i'w lawrlwytho

Cysylltwch â Gwasanaethau Cyfreithiol a Phwyllgorau

Swyddfa'r Prif Weithredwr
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
LL77 7TW.
Ffôn: 01248 752 568
Ffacs: 01248 752 132 E-bost: cyfraithpolisi@ynysmon.gov.uk

Gwybodaeth ddefnyddiol

This page and associated documents are available in English. Please use the "English " link on the right hand side of the top bar.

Diweddariad diwethaf: 20 Medi 2018 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?