Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion 04/01/2012

Dydd Mercher, 4 Ionawr 2012 am 1pm.
Siambr y Cyngor, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni.

Noder: Oherwydd natur rhai o’r dogfennau isod, nid yw pob un yn hollol ddwyieithog nac yn hollol hygyrch i bobl gydag amhariadau gweledol, ac ni fydd modd defnyddio ‘darllenwr sgrin’ i ddarllen y dogfennau hyn.

Atgoffir aelodau y bydd papurau cefndirol y cyfeirir atynt yn yr adroddiadau i’r pwyllgor ar gael i’w harchwilio ar mewn fformat electronig ar ddiwrnod y cyfarfod o 12.30pm ymlaen yn Siambr y Cyngor neu gellir eu harchwilio yn yr Adain Rheoli Datblygu yn ystod oriau agor arferol. Hefyd gellir gweld dogfennau y cyfeirir atynt yn yr adroddiadau ar ffeiliau’r electronig y ceisiadau.

Adroddir ar lafar i’r Pwyllgor unrhyw wybodaeth ychwanegol a ddaw i law yn dilyn cyhoeddi adroddiadau.
Efallai y gwneir mân newidiadau i rybudd o benderfyniad mewn achosion o gamgymeriadau argraffu adroddiadau i’r Pwyllgor cyn rhyddhau rhybudd o benderfyniad i ganiatáu neu i wrthod cais.

Mynegai

1. Ymddiheuriadau

2. Datganiad o ddiddordeb

3. Cofnodion

Cyflwyno, i’w cadarnhau a’u llofnodi, gofnodion cyfarfod y Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion a gynhaliwyd ar 7fed Rhagfyr, 2011.
(Papur ‘A’)

4. Ymweliadau safle

Dim

5. Siarad cyhoeddus

6. Ceisiadau fydd yn cael eu gohirio:

6.1 - 11C572 - Tal y Llyn, Mynydd Parys, Amlwch
6.2 - 44C288 - Pensarn, Rhosgoch
(Papur ‘B’)

7. Ceisiadau yn codi:

7.1 47C116A - Bronwen, Llantrisant
(Papur ‘C’)

8. Ceisiadau economaidd:

Dim i’w hystyried gan y cyfarfod hwn.

9. Ceisidadau am dy fforddiadwy

Dim i’w hystyried gan y cyfarfod hwn.

10. Ceisiadau’n gwyro:

Dim i’w hystyried gan y cyfarfod hwn.

11. Cynigion datblygu gan gynghorwyr a swyddogion

11.1 - 16C189A - 22 Stâd Ty’n Berllan, Bryngwran
11.2 - 25C215 - Ceunant, Bachau, Coedana, Llanerchymedd
11.3 - 44C290A - Bodneithior, Llandyfrydog
(Papur ‘CH’)

12. Gweddill y ceisiadau:

12.1 - 17C467 - 7 Millbank, Llandegfan
12.2 - 27LPA952/CC - Neuadd Wen, Llanfachraeth
12.3 - 30C728 - Meusydd, Llanbedrgoch
12.4 - 32C17H - Gwesty Cymyran, Llanfair-yn-Neubwll
12.5 - 41LPA916D/CC - Gwyndy, Penmynydd
(Papur ‘D’)

Rhan 2 - gorchmynion

(Papur ‘DD’)

13.1 - Gorchymyn Traffig Arfaethedig

Calendr Cyfarfodydd

Lawrlwythwch y Calendr Cyfarfodydd Pwyllgorau ar gyfer 2014-15.

Archif o Gofnodion Pwyllgorau

I ddarllen cofnodion o flynyddoedd blaenorol, gwelwch yr Archif o Gofnodion Pwyllgorau.

Gwybodaeth ddefnyddiol

This page and associated documents are available in English. Please use the "English " link on the right hand side of the top bar.

Diweddariad diwethaf: 23 Rhag 2011 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?