Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Y Cynllun Cyhoeddi

Mae Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 (y ddeddf) yn rhoddi’r rhyddid i’r cyhoedd yn gyffredinol weld pob math o wybodaeth gofnodedig sy’n cael ei dal gan awdurdodau cyhoeddus, gan gynnwys Cyngor Sir Ynys Môn. Ynddi nodir beth yw’r eithriadau i’r hawl ac mae’n rhoddi nifer o gyfrifoldebau a dyletswyddau i’r cyngor sir.

Pwrpas y Cynllun Cyhoeddi yw sicrhau bod gwybodaeth sylweddol ar gael, heb orfod gofyn yn benodol am weld y wybodaeth.  Mae Cyngor Sir Ynys Môn, trwy’r cynllun hwn, yn rhoddi anogaeth gyhoeddi rhagor o wybodaeth nag sy’n angenrheidiol dan y ddeddfwriaeth bresennol a datblygu diwylliant mwy agored.

Yn y Cynllun Cyhoeddi nodir:

  • categorïau’r wybodaeth y bydd y cyngor yn ei chyhoeddi ac y bwriada ei chyhoeddi;

  • ym mha ddull y cyhoeddir neu y bwriedir cyhoeddi pob categori o wybodaeth;

  • a fydd y deunydd neu a fwriedir i’r deunydd hwnnw fod ar gael i’r cyhoedd yn ddi-dâl neu am dâl.

Roedd rhaid i’r cyngor weithredu ar Gynllun Cyhoeddi o fis Chwefror 2003 ymlaen, ond mae’r hawl gyffredinol i weld pob math o wybodaeth gofnodedig sy’n cael ei ddal gan awdurdodau cyhoeddus wedi dod i rym ers Ionawr 2005.

Allwedd i’r categoriau

Defnyddir yr allwedd a ganlyn i bob categori o wybodaeth i nodi amryfal agweddau ar y wybodaeth gan gynnwys ym mha ffyrdd y mae’r wybodaeth ar gael.

PP -     Papur
TG -     Rhyngrwyd
TP -     Ar gael drwy’r post
CL -     Clywedol
FD -     Fideo
AI -      Archwiliad yn unig

Cysylltwch â Gwasanaethau Cyfreithiol a Phwyllgorau

Adran y Rheolwr Gyfarwyddwr
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Anglesey
LL77 7TW
Tel: Mynediad i wybodaeth: 01248 751806
Ymholiadau cyfreithiol: 01248 752568
Ffacs: 01248 752132
We welcome calls in Welsh and English

Gwybodaeth ddefnyddiol

This page and associated documents are available in English. Please use the "English " link on the right hand side of the top bar.

Diweddariad diwethaf: 18 Ebr 2008 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?