Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Cyngor Sir Ynys Môn a'r Menter Twyll Genedlaethol

Mae’n ofynnol i’r awdurdod hwn yn unol â’r gyfraith ddiogelu’r arian cyhoeddus a weinyddir ganddo. Caiff rannu gwybodaeth a roddir iddo â chyrff eraill sy’n gyfrifol am archwilio neu weinyddu arian cyhoeddus er mwyn atal a chanfod twyll.

Archwilydd Cyffredinol Cymru sy’n penodi’r archwilydd i archwilio cyfrifon yr awdurdod hwn. Mae hefyd yn gyfrifol am gynnal ymarferion paru data.

Mae prosesau paru data yn cynnwys cymharu cofnodion cyfrifiadurol a ddelir gan un corff yn erbyn cofnodion cyfrifiadurol eraill a ddelir gan yr un corff neu gorff arall. Gwybodaeth bersonol yw’r data fel arfer. Mae prosesau paru data cyfrifiadurol yn ei gwneud yn bosibl adnabod ceisiadau a thaliadau twyllodrus. Pan gaiff data ei baru mae’n dynodi bod anghysondeb y mae angen ymchwilio iddo ymhellach. Ni ellir tybio a oes achos o dwyll, gwall neu esboniad arall hyd nes y cynhelir ymchwiliad.

Ar hyn o bryd mae’r Archwilydd Cyffredinol yn ei gwneud yn ofynnol i ni gymryd rhan mewn ymarfer paru data er mwyn helpu i atal a chanfod twyll. Mae’r Archwilydd Cyffredinol yn ei gwneud yn ofynnol i’r awdurdod hwn ddarparu gwybodaeth sydd ganddo at y diben hwn. Mae’n ofynnol i ni roi setiau penodol o ddata i’r Archwilydd Cyffredinol i’w paru ar gyfer pob ymarfer, a nodir y rhain yn llawlyfrau’r Archwilydd Cyffredinol, y gellir eu gweld yn http://www.wao.gov.uk

Defnyddir data gan yr Archwilydd Cyffredinol mewn ymarfer paru data ag awdurdod statudol fel rhan o’i bwerau yn Rhan 3A o Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 1998. Nid oes angen caniatâd yr unigolion perthnasol o dan Ddeddf Diogelu Data 1998.

Mae prosesau paru data’r Archwilydd Cyffredinol yn destun Cod Ymarfer. Mae ar gael yn www.wao.gov.uk.

I gael rhagor o wybodaeth am bwerau cyfreithiol yr Archwilydd Cyffredinol a’r rhesymau pam mae’n paru gwybodaeth benodol, ewch i http://www.wao.gov.uk neu cysylltwch â Katrina Febry, Cydgysylltydd y Fenter Twyll Genedlaethol, Swyddfa Archwilio Cymru, 24 Heol y Gadeirlan, Caerdydd CF11 9LJ, 029 2032 0616 neu anfonwch e-bost at infoofficer@wales.gov.uk.

Cysylltwch â Gwasanaethau Cyfreithiol a Phwyllgorau

Adran y Rheolwr Gyfarwyddwr
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Anglesey
LL77 7TW
Tel: Mynediad i wybodaeth: 01248 751806
Ymholiadau cyfreithiol: 01248 752568
Ffacs: 01248 752132
We welcome calls in Welsh and English

Gwybodaeth ddefnyddiol

This page and associated documents are available in English. Please use the "English " link on the right hand side of the top bar.

Diweddariad diwethaf: 19 Ion 2018 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?