Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Priffyrdd, Gwastraff ac Eiddo

Gwasanaethau Priffyrdd, Gwastraff ac Eiddo

Gwaith adeiladu priffyrdd a pheirianneg sifil

 • cynlluniau gwella
 • ailadeiladu
 • rhoddi wyneb newydd
 • trwsio wyneb
 • draenio
 • cyrbiau a throedffyrdd
 • ffensio, canllawiau a rhwystrau diogelwch
 • arwyddion traffig a marciau ffyrdd
 • graeanu a chlirio eira
 • delio â difrod stormydd a chlirio olion damweiniau ar ffyrdd
 • torri glaswellt a gwaith cynnal arall (gan gynnwys cynnal coed a llwyni) ar ymylon priffyrdd
 • rheoli chwyn
 • gwagio gwlïau
 • ffosydd
 • pontydd a waliau cynnal ar briffyrdd
 • goleuadau cyhoeddus
 • llwybrau cyhoeddus, llwybrau ceffyl a lonydd a ddefnyddir fel llwybrau cyhoeddus
 • platiau enwau strydoedd

Gweinyddu Technegol

 • cydgysylltu cynlluniau (priffyrdd a charthffosiaeth)
 • paratoi a gweithredu gorchmynion traffig parhaol a rhai dros dro gan gynnwys cyfyngiadau cyflymdra  a chyfyngiadau aros
 • chwiliadau lleol, fel awdurdod priffyrdd ac fel contractor rheoli carthffosiaeth
 • mabwysiadu ffyrdd a gweithredu gwaith stryd breifat
 • cydymffurfio â deddfwriaeth diogelwch y ffyrdd gan gynnwys croesfannau ysgol
 • arolygiadau statudol o briffyrdd
 • cydgysylltu ag ymgymerwyr statudol dan y Ddeddf Ffyrdd a Gwaith Stryd newydd
 • trwyddedu a rheoli sgaffaldiau a sgipiau ar y ffyrdd ac agoriadau ffyrdd
 • hawliadau yswiriant
 • cadw cofnodion gan gynnwys cofnodion priffyrdd a charthffosydd a dadansoddi damweiniau
 • materion hawliau tramwy cyhoeddus yn cynnwys cynnal y map swyddogol a gorchmynion creu, gwyro a chau ar gyfer llwybrau troed a llwybrau ceffyl
 • ffyrdd beiciau

Meysydd Cerbydau a Mannau wedi’i Tirweddu

 • meysydd cerbydau gan gynnwys mannau wedi eu tirweddu o fewn y meysydd cerbydau hynny
 • llecynnau mwynderau, llecynnau cyhoeddus agored a mannau eraill sydd wedi eu tirweddu

Gwasanaethau Proffesiynol

 • arolygon, goruchwylio, adeiladu, archwiliadau dylunio, draenio dŵr wyneb ayyb.

Rheoli Gwastraff

 • Rheoli Gwastraff/ Casglu Gwastraff a Glanhau - sicrhau fod pob eiddo yn derbyn gwasanaeth casglu gwastraff wythnosol lle bynnag y mae hynny’n bosibl a glanhau a chadw’n lân unrhyw lonydd, strydoedd, palmentydd, meysydd parcio, traethau ac ati sy’n angenrheidiol i gyflwyno amgylchedd glân a thaclus a chadw’n lân a chynnal y toiledau cyhoeddus hynny a ddarperir at ddefnydd y cyhoedd. Datblygu a hyrwyddo mentrau ailgylchu.
 • cael gwared ar wastraff  - rheoli rôl cleient yr awdurdod cael gwared ar wastraff
Diweddariad diwethaf: 8 Meh 2015 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?