Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Gwasanaeth Tai

Penaeth Gwasanaeth

Pennaeth Gwasanaeth - Gwasanaethau Tai: Ned Michael

Crynodeb o rôl y gwasanaeth

Tai

Mae’r Gwasanaeth yn ymrwymedig i gynnal gwasanaethau cynhwysfawr sydd yn gost effeithiol ac sydd hefyd yn ymateb i anghenion tenantiaid a pherchnogion fel ei gilydd.

Mae’r Gwasanaethau Tai yn gyfrifol am amrediad o wasanaethau gan gynnwys:

 • rheoli cyfrif refeniw tai’r cyngor
 • gwasanaethau tai cyngor
 • dyraniadau / pobl digartref
 • rheoli stadau
 • casglu rhenti / ôl-ddyledion
 • rheolaeth gyllidol / rheoli dyledion
 • cydgysylltu Gofal yn y Gymuned
 • cyfranogiad tenantiaid
 • Cynllun Pryniant Tai Cost Isel
 • Gwasanaeth Wardeiniaid
 • dyletswyddau statudol gan gynnwys gofal am y digartref, budd-dal tai, grantiau adnewyddu tai, strategaethau, datblygiad polisïau, ardaloedd adnewyddu a chynlluniau trwsio grŵp
 • Canolfan J.E.O’Toole - darparu cyfleon hyfforddi i ieuenctid Môn trwy Ganolfan Hyfforddiant Môn a chyfleon datblygu i’r diwaith trwy Ganolfan J.E.O’Toole

Mae’r Gwasanaeth yn cydweithio’n glos â’r Gwasanaethau Cymdeithasol i ddarparu tai ar gyfer pobl sydd gydag anghenion arbennig megis:

 • merched sy’n ceisio lloches oherwydd trais yn y cartref
 • pobl ag anawsterau dysgu
 • pobl sydd â phroblemau iechyd meddwl
 • pobl sy’n dioddef oherwydd dibyniaeth ar alcohol a chyffuriau eraill
 • pobl sydd ag anabledd corfforol ac sydd angen cefnogaeth
 • pobl ifanc sengl digartref sydd angen cefnogaeth a phobl ifanc sy’n ymadael â gofal
 • cyn-droseddwyr
 • pobl sengl di-gartref
 • strategaeth
 • Strategaeth Digartref Ynys Môn
 • Strategaeth Tai Lleol Ynys Môn
Diweddariad diwethaf: 21 Meh 2018 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?