Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Uwch Dim Arweinyddiaeth

Mabwysiadwyd tîm uwch reolwyr o bump gan y cyngor. Mae’r Uwch Dim Arweinyddiaeth yn cynnwys:

Prif Weithredwr

Dr Gwynne Jones

 • Llysgennad ar gyfer CSYM
 • Arwain yr Uwch Dîm Arweinyddiaeth
 • Cynnig cyngor a chymorth i’r Cyngor a’r Pwyllgor Gwaith ar opsiynau polisi a strategaethau mawr
 • Gwelliannau parhaus i wasanaethau’r Cyngor

Swyddog Cofrestru Etholiadol CSYM

Prif Weithredwr Cynorthwyol:

Annwen Morgan

 • Moderneiddio Gwasanaethau gan gynnwys Ysgolion, Amgueddfeydd, Llyfrgelloedd a Hamdden.
 • Cynllun Rheoli Asedau gan gynnwys effeithlonrwydd ynni
 • Ynys Ynni
 • Cynghorau Tref a Chymuned
 • Datblygu Rheolwyr
 • Datblygiad Ynys Môn fel lle
 • Gwaith Partneriaethol
 • Gwasanaeth Cwsmer
 • Polisi Iaith Gymraeg a Safonau’r Gymraeg

Caroline Turner

 • Cyfarwyddwr Statudol Gwasanaethau Cymdeithasol
 • Rheoli Perfformiad Gwasanaethau’r Cyngor
 • Cynllunio a rheoli’r gweithle o fewn y Cyngor Sir
 • Gweithio’n gallach, gan gynnwys oriau hyblyg
 • Strategaeth Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu
 • Cyfathrebu Corfforaethol
 • Parhad Busnes

Pennaeth Swyddogaeth (Adnoddau) / Swyddog 151

Marc Jones

 • Swyddog Statudol o dan Ran 151 o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972
 • Cadw cyfrifon y Cyngor
 • Cyllidebau Refeniw a Chyfalaf blynyddol
 • Monitro gwariant yn erbyn y cyllidebau
 • Talu cyflogau a chredydwyr
 • Casglu Incwm – y Dreth Gyngor a Threthi Busnes
 • Cyfrifo a hawlio grantiau allanol
 • Archwilio mewnol
 • Yswiriant
 • Caffael – rheoli a chynghori ar y broses dendro

Pennaeth Swyddogaeth (Busnes y Cyngor) / Swyddog Monitro

Lynn Ball

 • Swyddog Monitro Statudol o dan a5 Deddf Llywodraeth Leol a Thai 1989
 • Moeseg/Codau Ymddygiad/Pwyllgor Safonau/Llywodraethiant
 • Cyfansoddiad
 • SIRO
 • Cefnogaeth Ddinesig/Aelodau
 • Cwynion Corfforaethol
 • Gwasanaethau Democrataidd
 • Etholiadau
 • Cynllunio Argyfwng
 • Pridiannau Tir
 • Sgriwtini
 • Cyfieithwyr
Diweddariad diwethaf: 2 Maw 2018 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?