Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Perfformiad a llywodraethu

Mae Cyngor Sir Ynys Môn eisiau rhoddi gwasanaethau o safon uchel sy’n cwrdd ag anghenion gwirioneddol ein cymuned leol yn ogystal â dangos ein bod yn gallu cynnal ‘gwelliant parhaus’ yn y gwasanaethau hynny.

 • ""

  Cynllun y Cyngor a pherfformiad

  Y thema allweddol sy’n rhedeg trwy’r cynllun yw ein huchelgais i weithio â phobl Ynys Môn, ein cymunedau a’n partneriaid er mwyn sicrhau gwasanaethau o safon uchel a fydd yn gwella ansawdd bywyd i bawb ar yr Ynys.

 • Nod a blaenoriaethau strategol y Cyngor

  Mae’r Cyngor Sir wedi manbwysiadu ei nod ac wedi amlinellu’r blaenoriaethau strategol.

 • Ynys Môn - Y Cynllun Trawsnewid

  Mae’r Cynllun Trawsnewid yn amlinellu sut yr ydym yn gobeithio gwella’r awdurdod dros y dair mlynedd nesaf.

 • Gonestrwydd - sicrhau ein bod yn ymddwyn yn briodol

  Mae’r cyngor sir, a chyrff proffesiynol eraill yn pennu nifer o reolau i aelodau o staff (swyddogion) ac aelodau (cynghorwyr) eu dilyn.

 • Sgriwtini

  Mae dau Bwyllgor Sgriwtini Cyngor Sir Ynys Môn yn dal i gyfrif, mewn modd cadarnhaol ac adeiladol, yr hyn a wneir gan y Pwyllgor Gwaith

 • Asesiadau allanol

  Adroddiadau o’r Swyddfa Archwilio Cymru, Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru ac asesiadau a pherfformiad ysgolion.

 • Datganiad Llywodraethu Blynyddol

  Mae Cyngor Sir Ynys Môn yn gyfrifol am sicrhau bod ei fusnes yn cael ei weithredu’n unol a’r gyfraith a safonau priodol.

 • Cerdyn Sgorio Corfforaethol

  Yn yr adran hon fe welwch y Cardiau Sgorio ac adroddiadau corfforaethol sydd wedi cael eu trafod yn yr UDA, Craffu a’r Pwyllgor Gwaith.

 • Adroddiad Hunanasesu

  Mae’r Hunanasesiad yn darparu asesiad y Cyngor ei hun o gynnydd a wnaed yn erbyn meysydd gwaith a blaenoriaeth  amlinellwyd yn flaenorol.

Cysylltu â'r Swyddfa Trawsnewid

Adran Rheolwr Gyfarwyddwr
Swyddfeydd y Cyngor
Cyngor Sir Ynys Môn
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW
Ffôn: 01248 752140
We welcome calls in Welsh and English
Ebost:cyfathrebu@ynysmon.gov.uk

Gwybodaeth ddefnyddiol

This page and associated documents are available in English. Please use the "English " link on the right hand side of the top bar.

Diweddariad diwethaf: 28 Ebr 2011 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?