Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Gosod tai cymdeithasol – diweddariad ar newidiadau a ddaw i rym yn o fuan

Yn ddiweddar, gofynnodd y Cyngor a’r cymdeithasau tai sy’n bartneriaid i ni am farn y cyhoedd ynghylch a ddylem newid y modd yr ydym yn gosod tai cymdeithasol.

Gallwch lawrlwytho’r adroddiad isod am fanylion am y sylwadau a gawsom.

Ymatebodd 452 o bobl i’r ymgynghoriad. Roedd y mwyafrif ohonynt (64%) yn cefnogi cyflwyno system fandio yn lle’r system bwyntiau gyfredol. Roedd 81% yn cytuno mai dim ond pobl sydd eisoes wedi byw neu weithio ar Ynys Môn am bum mlynedd ddylai, fel arfer, gael eu trin fel rhai sydd â ‘chysylltiad lleol’ a chael mwy o flaenoriaeth. Roedd y mwyafrif o’r ymatebwyr hefyd yn cefnogi:

  • y dylai’r amser y mae pobl yn ei dreulio’n disgwyl am dai cymdeithasol gael sylw amlycach wrth flaenoriaethu ceisiadau am dai
  • y dylai pob person gael cyfweliad a chyngor pan maent yn ymgeisio am dŷ cymdeithasol

Roedd y mwyafrif o’r ymatebwyr yn cefnogi’r cyfan o’r cynigion penodol a amlinellwyd yn yr holiadur ymgynghori.

Cyfarfu Pwyllgor Gwaith y Cyngor ar 25 Ebrill a phenderfynodd gymeradwyo polisi newydd ar gyfer gosod tai. Bydd y polisi newydd yn defnyddio system ‘fandio’ symlach i benderfynu pwy fydd yn cael cynnig cartref gan y cyngor neu gymdeithas tai. Yn ogystal, cymeradwyodd y Pwyllgor Gwaith rywfaint o gategorïau ychwanegol o ran angen am dŷ. Er enghraifft, bydd pobl sy’n rhentu tai preifat ac sydd heb sicrwydd deiliadaeth yn derbyn blaenoriaeth am dŷ ynghyd â phobl sydd angen tai i bobl hŷn.

Rhwng rŵan a diwedd Gorffennaf, bydd y cymdeithasau tai sy’n bartneriaid i’r Cyngor yn ystyried a fyddant yn cymeradwyo’r system newydd ai peidio. Os bydd yr holl landlordiaid cymdeithasol ar yr ynys yn cytuno, daw’r system newydd i rym yr haf hwn.

Ar yr amod y caiff ei gymeradwyo gan y cymdeithasau tai, mae’r system newydd yn seiliedig ar Opsiwn 2 yn yr ymgynghoriad. Mae hyn yn golygu y bydd ymgeiswyr am dai yn cael un o bedwar o ‘fandiau’ blaenoriaeth. Bydd blaenoriaeth rhywun am dŷ yn dibynnu a oes angen tŷ ar frys arnynt ac a oes ganddynt gysylltiad lleol ag Ynys Môn ai peidio.

Y pedwar band blaenoriaeth yw:

BandRydych yn gymwys os oes

Brys

Angen tŷ ar frys arnoch +

Cysylltiad lleol

Band 1

Angen tŷ arnoch  +

Cysylltiad lleol

Band 2

Angen tŷ ar frys arnoch ond dim cysylltiad lleol

Band 3

Angen tŷ arnoch ond dim cysylltiad lleol

Fel arfer, caiff tai eu cynnig i’r ymgeisydd sydd yn y band blaenoriaeth uchaf ac sydd wedi bod yn aros hiraf am y math o eiddo sydd ar gael ac sydd wedi dewis yr ardal ym mhle mae’r eiddo wedi ei leoli.

Byddwn yn cyhoeddi gwybodaeth bellach am y newidiadau maes o law. Os ydych wedi eich cofrestru ar y rhestr aros am dai, byddwn yn ysgrifennu atoch i ddweud wrthych yn unigol am y newidiadau cyn iddynt ddod i rym.

Cysylltu â'r Uned Bolisi

Swyddfa'r Prif Weithredwr
Cyngor Sir Ynys Môn
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW
Ffôn: 01248 752140
We welcome calls in Welsh and English
Ebost:cyfathrebu@ynysmon.gov.uk

Gwybodaeth ddefnyddiol

This page and associated documents are available in English. Please use the "English " link on the right hand side of the top bar.

Diweddariad diwethaf: 8 Meh 2016 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?