Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Strategaeth Toiledau – Asesiad Anghenion

Mae holiadur wedi cau.

Mae cyfrifoldeb ar Gyngor Sir Ynys Môn i asesu angen y gymuned am doiledau ac i roi cynllun mewn lle i ddiwallu’r anghenion a nodwyd.

Hoffem glywed gan bobl sy’n defnyddio’r cyfleusterau toiled sydd ar agor i’r cyhoedd ar Ynys Môn, yn ogystal â chan sefydliadau sy’n darparu toiledau i’r cyhoedd eu defnyddio neu fyddai â diddordeb gwneud hynny.

Bydd y wybodaeth yr ydych yn ei darparu yn ein cynorthwyo i ddatblygu darlun o anghenion y gymuned. Byddwn yn defnyddio’r wybodaeth i baratoi strategaeth toiledau, ac yn ei chyhoeddi erbyn 31 Mai 2019.

Eich barn

Gallwch fynegi eich barn drwy gwblhau ein holiadur ar-lein. Mae yna ddau holiadur ar-lein ar wahân, un ar gyfer defnyddwyr toiledau ac un ar gyfer darparwyr cyfleusterau toiledau:

Defnyddwyr Toiledau - Cwblhewch rhan hon y holiadur os ydych yn defnyddiwr toiledau, ac yn defnyddio toiledau sydd ar agor i’r cyhoedd ar Ynys Môn, e.e. toiledau cyhoeddus sy’n cael eu rhedeg gan y Cyngor, caffis, bwytai, amgueddfeydd, traethau, adeiladau’r llywodraeth, cyrff cyhoeddus eraill, gorsafoedd bws/trên, siopau, atyniadau ymwelwyr ayb.

Darparwyr Toiledau - Cwblhewch y rhan hwn o’r holiadur os ydych yn sefydliad sy’n darparu toiledau i bobl eu defnyddio e.e. toiledau cyhoeddus sy’n cael eu rhedeg gan y Cyngor, caffis, bwytai, amgueddfeydd, traethau, adeiladau’r llywodraeth, cyrff cyhoeddus eraill, gorsafoedd bws/rheilffordd, siopau, atyniadau ymwelwyr ayb.

Neu, argraffwch a chwblhewch gopi papur. Ar ôl ei chwblhau, sganiwch y ffurflen a’i e-bostio at gwastraff@ynysmon.gov.uk

Gallwch fynegi eich barn drwy gwblhau’r ffurflen ymateb ynghlwm.

Postiwch y ffurflen at: Adain Rheoli Gwastraff, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni, Ynys Môn, LL77 7TW.

Ymatebwch erbyn dydd Llun, 31 Rhagfyr 2018.

Cysylltu â'r Uned Bolisi

Swyddfa'r Prif Weithredwr
Cyngor Sir Ynys Môn
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW
Ffôn: 01248 752140
We welcome calls in Welsh and English
Ebost:cyfathrebu@ynysmon.gov.uk

Gwybodaeth ddefnyddiol

This page and associated documents are available in English. Please use the "English " link on the right hand side of the top bar.

Diweddariad diwethaf: 7 Chwef 2019 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?