Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Teithio Llesol – Ymgynghoriad Mapiau Rhwydwaith Integredig

Daeth y Ddeddf Teithio Llesol i rym yng Nghymru yn Medi 2014. Mae hynny’n golygu bod angen i awdurdodau lleol yng Nghymru fapio a chreu rhwydweithiau trafnidiaeth sy’n edrych ar anghenion pawb nad ydynt yn defnyddio car.

Mae Llywodraeth Cymru wedi gofyn i ni ddarganfod pa mor hawdd ydyw i chi deithio o gwmpas eich ardal leol heb ddefnyddio car. Rydym yn ceisio annog pobl i gerdded a beicio mwy ar gyfer teithiau byrrach ac rydym yn dymuno gwybod sut y gallwn wneud yr opsiwn hwn yn fwy deniadol i chi.

Ar ôl cwblhau ein map Llwybrau Presennol Teithio Llesol llynedd, mae Cyngor Sir Ynys Môn wedi gweithio’n bellach ar ddatblygu map drafft Rhwydwaith Integredig Teithio Llesol, ac edrychwn ymlaen at glywed eich barn ar y mapiau hyn.

Ymgynghoriad Map Rhwydwaith Integredig

Mae Cyngor Sir Ynys Môn yn awr mewn cyfnod o ymgynghoriad cyhoeddus ar y Mapiau Rhwydwaith Integredig drafft ar gyfer y 7 ardal y cytunwyd arnynt gyda Llywodraeth Cymru.

Rydym yn awyddus i glywed eich barn ar y map(iau) Rhwydwaith Integredig drafft, a byddwn yn ddiolchgar o dderbyn eich sylwadau erbyn diwedd y 12 wythnos o gyfnod ymgynghori: 14 Awst 2018.

Yna bydd y Mapiau Rhwydwaith Integredig (drafft) yn cael eu cyflwyno i’w cymeradwyo i Lywodraeth Cymru ar ddiwedd mis Awst 2018.

Gweler y mapiau drafft isod.

Os hoffech gael mwy o wybodaeth am yr ymgynghoriad, neu ynghylch a Teithio Llesol, cysylltwch â ni drwy anfon e-bost atom yn: teithiollesol@ynysmon.gov.uk.

Dogfennau i'w lawrlwytho

Cysylltu â'r Uned Bolisi

Swyddfa'r Prif Weithredwr
Cyngor Sir Ynys Môn
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW
Ffôn: 01248 752140
We welcome calls in Welsh and English
Ebost:cyfathrebu@ynysmon.gov.uk

Gwybodaeth ddefnyddiol

This page and associated documents are available in English. Please use the "English " link on the right hand side of the top bar.

Diweddariad diwethaf: 24 Mai 2018 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?