Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Ymgynghoriad ar Ganllawiau Cynllunio Atodol

Ymgynghoriad Cyhoeddus ar Canllaw Cynllunio Atodol ‘Cyfleusterau a Llety i Dwristiaid’ a ‘Cymysgedd Tai’.

Mabwysiadwyd Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd (CDLl ar y Cyd) Gwynedd a Môn gan y Cynghorau ar 31 Gorffennaf 2017. Mae’r CDLl ar y Cyd yn disodli’r cynlluniau datblygu mabwysiedig blaenorol ar gyfer ardal Awdurdod Cynllunio Lleol Gwynedd a Môn. Y CDLl ar y Cyd sydd yn gosod y fframwaith polisi cynllunio defnydd tir ar gyfer yr Awdurdodau. Yn dilyn mabwysiadu CDLl ar y Cyd mae’r Cynghorau yn y broses o baratoi cyfres o Ganllawiau Cynllunio Atodol (CCA) ar bynciau gwahanol. Mae CCA yn ehangu ar yr egwyddorion polisi a gynhwysir o fewn y CDLl ar y Cyd ac yn cynnig arweiniad i ymgeiswyr ynghyd a Swyddogion wrth asesu ceisiadau cynllunio.  

Mae’r Canllawiau Cynllunio Atodol canlynol wedi’u cyhoeddi ar gyfer ymgynghori cyhoeddus:-

Canllaw Cynllunio Atodol – Cyfleusterau a Llety i Dwristiaid

Canllaw Cynllunio Atodol – Cymysgedd Tai

Rydym yn gwahodd unigolion a sefydliadau i roi eu barn ar gynnwys y CCA.

Gallwch wneud hyn drwy lenwi’r:

Holiadur ar lein – CCA Cyfleusterau i Dwristiaid

Holiadur ar lein – Cymysgedd Dai

Gallwch hefyd argraffu copi papur o’r holiadur a’i anfon nol atom i sylw:

Uned Polisi Cynllunio ar y Cyd, 
Swyddfa Cyngor Dinas Bangor,
Ffordd Gwynedd,
Bangor,
Gwynedd, 
LL57 1DT

Gallwch hefyd anfon ymatebion dros e-bost at:

polisicynllunio@gwynedd.llyw.cymru

Rhaid anfon eich sylwadau erbyn 5 Gorffennaf, 2018. 

Mae copi papur o’r dogfennau ar gael i’w harchwilio yn Siop Gwynedd (Caernarfon, Pwllheli a Dolgellau), Prif Swyddfa’r Cyngor Sir yn Llangefni, Swyddfa’r Uned Polisi Cynllunio ar y Cyd ym Mangor a llyfrgelloedd cyhoeddus Gwynedd a Môn.

Cysylltu â'r Uned Bolisi

Swyddfa'r Prif Weithredwr
Cyngor Sir Ynys Môn
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW
Ffôn: 01248 752140
We welcome calls in Welsh and English
Ebost:cyfathrebu@ynysmon.gov.uk

Gwybodaeth ddefnyddiol

This page and associated documents are available in English. Please use the "English " link on the right hand side of the top bar.

Diweddariad diwethaf: 9 Gorff 2018 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?