Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Ymgynghoriad ar Gynllun Gwella Hawliau Tramwy 2018 – 2028

Cyhoeddwyd CGHT cyntaf Ynys Môn yn 2008, yn deillio o anghenion Deddf Cefn Gwlad a Hawliau Tramwy 2000. Mae’r CGHT 1af wedi bod mewn grym am bron i 10 mlynedd ac yn fuan bydd yn cyrraedd diwedd ei oes 10 mlynedd. Oblegid hyn mae’r Cyngor wedi drafftio 2il GGHT ar gyfer 2018 – 2028. Y cynllun hwn yw’r dull mae’r Cyngor yn adnabod, blaenoriaethu a chynllunio ar gyfer gwelliannau i fynediad sydd ar gael yn y Sir.

Gwnaethpwyd ymgynghori cychwynnol ar yr 2il GGHT yn y Gwanwyn 2017. Yn ystod yr ymgynghoriad hyn derbyniwyd adborth amrywiol gan aelodau’r cyhoedd a buddgyfranogwyr. Roedd yr adborth hyn yn bwysig ac mae wedi cyfrannu at lunio nod ac amcanion yr 2il GGHT.

O i mae’r Cyngor yn cynnal ymgynhoriad statudol 12 wythnos ar y CGHT drafft. Gellir lawrlwytho’r cynllun drafft a dogfennau cysylltiedig o’r hyper-gysylltiadau ar waelod y dudalen hon.

Gellir cyflwyno adborth:

  • drwy e-bost i jdwht@ynysmon.gov.uk
  • drwy’r post, i: Swyddog Hawliau Tramwy, Adran Briffyrdd, Cyngor Sir Ynys Môn, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni, Ynys Môn, LL77 7TW

Nodwch, os gwelwch yn dda, fod y cyfnod ymgynghori yn gorffen ar 10 Awst, 2018.

Bydd adborth a dderbynnir yn cael ei ddadansoddi cyn gwneir newidiadau pellach i’r Cynllun. Yna bydd y Cyngor yn gofyn i’r Pwyllgor Gwaith gymeradwyo’r Cynllun ac rydym yn anelu i’w gyhoeddi erbyn yr Hydref 2018.

Diolch am gymryd amser i ymateb.

Cysylltu â'r Uned Bolisi

Swyddfa'r Prif Weithredwr
Cyngor Sir Ynys Môn
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW
Ffôn: 01248 752140
We welcome calls in Welsh and English
Ebost:cyfathrebu@ynysmon.gov.uk

Gwybodaeth ddefnyddiol

This page and associated documents are available in English. Please use the "English " link on the right hand side of the top bar.

Diweddariad diwethaf: 13 Awst 2018 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?