Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Ymgysylltiad Cyhoeddus - Adolygu’r Ysgolion yn Ardal Amlwch

Ar 15 Hydref 2018, cytunodd y Pwyllgor gwaith y Cyngor i fabwysiadu’r diweddariad i’r Strategaeth Addysg - Moderneiddio Ysgolion.

Bydd y strategaeth moderneiddio ysgolion diwygiedig yn sicrhau bod plant a phobl ifanc yn ffynnu, yn caniatáu i benaethiaid ac athrawon lwyddo, parhau i godi safonau a chreu adeiladau ysgol sy’n addas i’r pwrpas.

Gan fod llymder yn parhau mae cyllidebau addysg yn wynebu toriad o £ 5m dros y tair blynedd nesaf - bydd y strategaeth ddiweddaraf yn parhau i ganolbwyntio ar leihau lleoedd gwag a gwneud y defnydd gorau o’r cyllid a ddarperir ar hyn o bryd gan Lywodraeth Cymru trwy ei Rhaglen Ysgolion ac Addysg yr 21ain Ganrif.

Mae hwn yn ymgysylltiad cychwynnol â phawb gyda diddordeb, sy’n golygu cyfle i bawb sy’n cymryd rhan wneud sylwadau ar yr opsiynau arfaethedig a chyflwyno unrhyw opsiynau eraill i’w hystyried.

Yn ystod y cyfnod ymgysylltu hwn rhwng 5 Tachwedd 2018 a 14 Rhagfyr 2018, mae’r Cyngor eisiau eich barn am opsiynau yn y ddogfen ymgysylltu. Os hoffech gynnig opsiynau amgen, bydd y Cyngor yn fodlon eu hystyried.

Arolwg ar-lein - wedi cau

Bydd y ddogfen ymgysylltu ar gael isod a bydd copïau papur ar gael yn y sesiynau galw fewn.Bydd holiadur ar lein yna gored o’r 5 Tachwedd 2018 i dderbyn eich sylwadau.

Cynhelir sesiynau galw fewn, lle bydd cyfle i drafod yr opsiynau gyda swyddogion ac aelodau etholedig yn fanwl. Byddem yn annog pawb gyda diddordeb i fynychu’r digwyddiadau hyn.

YsgolDiwrnodDyddiadAmser

Ysgol Gynradd Amlwch

Mercher

7 Tachwedd 2018

4 y.p- 7y.h 

Ysgol Gynradd Garreglefn

Iau

8 Tachwedd 2018

4 y.p- 7y.h 

Ysgol Cemaes

Llun

12 Tachwedd 2018

4 y.p- 7y.h 

Ysgol Gymuned Llanfechell

Mercher

14 Tachwedd 2018

4 y.p- 7y.h 

Ysgol Penysarn

Llun

19 Tachwedd 2018

4 y.p- 7y.h 

Ysgol Gymuned Rhosybol

Mercher

21 Tachwedd 2018

4 y.p- 7y.h 

Ysgol Syr Thomas Jones

Iau

22 Tachwedd 2018

4 y.p- 7y.h 

Os na allwch fynychu’r sesiwn galw fewn, mae’n bosib i chi ddweud eich barn wrthym drwy:

  • gwblhau’r arolwg ar-lein a fydd ar gael ar y dudalen we hon o 5 Tachwedd tan 14 Rhagfyr, 2018
  • e-bostio eich barn at ysgolionmon@ynysmon.gov.uk erbyn 14 Rhagfyr 2018
  • neu ysgrifennwch at: Rheolwr Rhaglen (Moderneiddio Ysgolion), Trawsnewid, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni, Ynys Môn, LL77 7TW

Ar ddiwedd y broses hon (14/12/2018), bydd swyddogion yn ystyried yr holl ymatebion ac yn cyflwyno adroddiad gyda’r argymhelliad (au) i’r Pwyllgor Gwaith yn gynnar yn 2019. Yna bydd y Pwyllgor Gwaith yn penderfynu ar y ffordd ymlaen.

Cysylltu â'r Uned Bolisi

Swyddfa'r Prif Weithredwr
Cyngor Sir Ynys Môn
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW
Ffôn: 01248 752140
We welcome calls in Welsh and English
Ebost:cyfathrebu@ynysmon.gov.uk

Gwybodaeth ddefnyddiol

This page and associated documents are available in English. Please use the "English " link on the right hand side of the top bar.

Diweddariad diwethaf: 2 Ion 2019 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?