Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Yr Her: Ein Cynigion Cychwynnol ar gyfer y Gyllideb 2019/20

Mae Cyngor Sir Ynys Môn, unwaith eto eleni, yn ymdrechu i gydbwyso cyllideb hynod o heriol.

Mae’r Awdurdod yn wynebu bwlch ariannol o tua £7 Miliwn cyn unrhyw gynnydd yn y Dreth Cyngor yn ystod 2019/20 gyda gostyngiadau pellach yn yr arian y byddwn yn ei dderbyn gan Lywodraeth Cymru dros y blynyddoedd nesaf.

Dangosodd y setliad ariannol dros dro gan Lywodraeth Cymru ar gyfer 2019/20 y bydd gostyngiad cyffredinol yn yr arian sydd ar gael i lywodraeth leol yng Nghymru.

Gyda’r cefndir hwn, mae Cyngor Sir Ynys Môn hefyd yn wynebu nifer o ofynion ychwanegol pellach er mwyn gallu bodloni’r heriau a wynebir – yn cynnwys dyfarniad cyflog i athrawon, chwyddiant cyflogau a chwyddiant prisiau cyffredinol. Mae’r cynnydd yn y nifer o blant sy’n derbyn gofal hefyd yn debygol o gynyddu. (gweler y golofn chwith ar y diagram ar dudalen 5)

Disgwylir i’r grant y byddwn yn ei dderbyn ostwng 1% ac ni fydd yr incwm ychwanegol a geir drwy gynyddu’r Dreth Gyngor (gweler y golofn dde ar y diagram ar dudalen 5) yn ddigon i ddiwallu’r pwysau a’r costau cysylltiedig.

O ganlyniad, hyd yn oed ar ôl caniatáu ar gyfer cynnydd o 5% yn y Dreth Gyngor, mae dal angen i ni ddod o hyd i arbedion o tua £5.3m. Mae oddeutu £3.7m o arbedion wedi eu hadnabod, sy’n gadael £1.6m yn ychwanegol i’w ariannu trwy doriadau ychwanegol neu drwy gynyddu’r incwm a gynhyrchir gan y Dreth Cyngor.

Ein nod yw sicrhau Cyllideb gytbwys, a fydd yn ceisio gwarchod gwasanaethau cyhoeddus rhag mwy o doriadau yn 2020/21 a 2021/22 pan fydd y cyllid a gawn o Fae Caerdydd yn debygol o fod yn sylweddol llai eto.

Rydym wedi gweithio ar draws y Cyngor, gyda’n haelodau etholedig (Cynghorwyr Sir) i ddatblygu nifer o ffyrdd i wneud arbedion ac i gynhyrchu arian er mwyn ceisio datrys y bwlch ariannol. Mae’r cynigion hyn yn creu arbedion o bron i £4 Miliwn a chymeradwywyd y bydd ymgynghoriad yn cael ei gynnal ar oddeutu £3 Miliwn o’r arbedion.

Mae’r £1 Miliwn sy’n weddill yn cynnwys materion penodol sydd naill ai wedi, neu sydd yn y broses o gael sylw ac maent yn cynnwys y canlynol:

  •  Cau a gwerthu adeiladau, e.e. Plas Penlan
  • Allanoli mwy o becynnau gofal
  • Trosglwyddo gwasanaethau i ddarparwyr eraill e.e. toiledau cyhoeddus
  • Ailstrwythuro a dileu swyddi gweigion mewn nifer o Wasanaethau

Mae ymgynghoriad saith wythnos ar y Gyllideb (12 Tachwedd - 31 Rhagfyr) wedi cychwyn ac mae hynod o bwysig bod trigolion Ynys Môn yn mynegi barn.

Cewch ddarllen y ddogfen ymgynghori – Yr Her: Ein Cynigion Cychwynnol ar gyfer y Gyllideb 2019/20 - sydd yn cynnwys rhestr o’r cynigion arbedion effeithlonrwydd a chynyddu incwm fel dogfen PDF isod.

Bydd yr adborth o’r ymgynghoriad eang yma’n cael ei adolygu gan gynghorwyr sir cyn iddynt wneud penderfyniad terfynol ar y Gyllideb ym mis Chwefror 2019. Ceir crynodeb o’ch ymatebion ei gyhoeddi ar wefan y Cyngor Sir.

Cewch ymateb i’r ymgynghoriad drwy gwblhau’r arolwg isod.

Rydym wedi gwahanu’r arolwg i mewn i’r math o arbedion effeithlonrwydd, fel bo modd i chi gynnig sylwadau ar y cynigion sy’n eich diddori neu’n eich effeithio fwyaf. Nid oes raid i chi gynnig sylw ar bob un o’r arbedion oni bai eich bod eisiau. Gallwch gwblhau’r arolygon drwy glicio ar y dolenni isod:

Neu gallwch anfon eich sylwadau i ymgynghoricyllideb@ynysmon.gov.uk

Neu ysgrifennwch atom:

Yr Her: Ymgynghoriad ar Gyllideb 2019-20,
Swyddfa’r Prif Weithredwr,
Cyngor Sir Ynys Môn,
Swyddfeydd y Cyngor,
Llangefni,
LL77 7TW

Daw’r ymgynghoriad i ben ar Ddydd Llun, Rhagfyr 31ain 2018.

***Cewch ddarllen yr adroddiad Cyllideb Refeniw Ddrafft 2019/20 lawn aeth gerbron y Pwyllgor Gwaith yma  neu wylio gwe-ddarllediad y cyfarfod yma ***

Mae’r arbedion arfaethedig a’r cynigion i gynyddu incwm yn rhan o’n ymgyrch i sicrhau bod digon o arian ar gael i gyflawni ein blaenoriaethau corfforaethol yn unol â Chynllun y Cyngor 2017-22.

Cysylltu â'r Uned Bolisi

Swyddfa'r Prif Weithredwr
Cyngor Sir Ynys Môn
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW
Ffôn: 01248 752140
We welcome calls in Welsh and English
Ebost:cyfathrebu@ynysmon.gov.uk

Gwybodaeth ddefnyddiol

This page and associated documents are available in English. Please use the "English " link on the right hand side of the top bar.

Diweddariad diwethaf: 10 Ion 2019 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?