Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Canolfannau ailgylchu

Mae gan Ynys Môn ddau ganolfan ailgylchu gwastraff y cartref a ellir eu defnyddio gan breswylwyr ar gyfer amrywiaeth o wastraff y cartref ac ailgylchu.

Oriau agor

Mae Canolfan Ailgylchu Gwalchmai ar gau i’r cyhoedd bob Dydd Llun a Dydd Mawrth, a Chanolfan Ailgylchu Penhesgyn ar gau i’r cyhoedd bob Dydd Mercher a Dydd Iau.

Mae’r ddwy safle ar agor o 10yb - 5yh ar y diwrnodau gweddilliol (ar wahân i Diwrnod Nadolig, Gŵyl San Steffan a Dydd Calan).

Cynllun Caniatâd

Os ydych yn byw yn Ynys Môn ac yn dymuno ymweld â safle Canolfan Ailgylchu Gwastraff Domestig (CAGD) mewn ‘pickup’, fan fechan, fan fechan ar gyfer cludo nwyddau (o fath ‘transit’), minibws bychan neu gar preifat gyda threlar o faint canolig rhwng 1.8m a 3m o hyd, cerbyd gydag arwydd arno, faniau bychain sydd wedi eu llogi am gyfnod o 3 diwrnod neu lai, yna byddwch angen caniatâd (rhaid i’r holl gerbydau fod yn llai na 5m o hyd neu ddim uwch na 2.1m yn cynnwys unrhyw osodiadau ychwanegol). Cliciwch ar y linc Cynllun Caniatâd isod am fwy o wybodaeth.

Lleoliad

Mae Canolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref Penhesgyn (ger Porthaethwy) - côd post LL59 5RY- wedi ei leoli oddi ar y B5420, ar hyd Ffordd Penmynydd sydd yn rhedeg o Langefni i Borthaethwy. Pan yn gyrru o gyfeiriad Porthaethwy rydych yn pasio ‘Pili Palas’ am hanner milltir ac mae’r troad i’r ganolfan ailgylchu ar y dde.

Mae Canolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref Gwalchmai - côd post LL65 4PW - wedi ei leoli ar yr A5, tu allan i Walchmai, ar ochr Caergybi o’r pentref.  Gellir ei gyrraedd o’r A55 (Cyffordd 5).

Gweler y ddogfen PDF isod i weld / lawrlwytho map a chyfarwyddiadau i’r safleoedd.

Cyfleusterau

Mae’r ddau ganolfan yn cynnig cyfleusterau gwych i ailgylchu pob math o wastraff y cartref, megis:

 • gwastraff gardd
 • dillad a thecstiliau
 • poteli plastig
 • paent
 • cetris inc argraffydd
 • pren a choed
 • poteli gwydr a jariau
 • cartonau
 • cemegau cartref a gardd (wedi eu labelu yn glir)
 • batris
 • papur a chardbord
 • oergelloedd a rhewgelloedd, teclynau bach/mawr, teledai a monitrau
 • tiniau bwyd a chaniau diod, metel sgrap
 • dodrefn
 • gwastraff y cartref na ellir ei ailgylchu

Derbynnir nifer cyfyngedig o’r deunyddiau canlynol:

 • pridd, rwbel, gwastraff DIY
 • batris car
 • teiars
 • asbestos (Derbynnir symiau bach mewn bagiau wedi eu selio)
 • poteli nwy
 • olew peiriant

Yn anffodus nid yw’r canolfannau yn derbyn y canlynol:

 • chwyn gwenwynig a boncyffion coed mawr
 • deunyddiau ffrwydrol
 • hylifau tra fflamadwy e.e petrol
 • symiau mawr o wastraff adeiladu, adnewyddiad neu DIY

Ni dderbynnir gwastraff busnes yn y canolfannau ailgylchu. Nid ydym yn drwyddedig i gymryd unrhyw fath o wastraff busnes.  Mae masnachwyr yn torri’r gyfraith os ydynt yn cael gwared o wastraff yn y safleoedd hyn.

Os bydd unrhywun yn dod â gwastraff y cartref i’r safleoedd hyn mewn cerbyd masnachol efallai bydd gofyn iddynt ei ddatgan fel gwastraff y cartref. Dylech baratoi i gael eich sbwriel wedi ei archwilio i sicrhau nad gwastraff busnes ydyw.

Os ydych angen mwy o wybodaeth, ffoniwch yr Adain Rheoli Gwastraff os gwelwch yn dda ar (01248) 752860.

Cysylltwch â'r Adran Priffyrdd a Rheoli Gwastraff

Datblygu Cynaliadwy
Cyngor Sir Ynys Môn
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW
Ffôn:Ymholiadau cyffredinol: 01248 752860
Am ymholiadau cyffredinol gwelerFfurflen Ymholi Rheoli Gwastraff We welcpme calls in Welsh or English

Gwybodaeth ddefnyddiol

This page and associated documents are available in English. Please use the "English " link on the right hand side of the top bar.

Diweddariad diwethaf: 7 Rhag 2018 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?