Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Gorfodaeth gwastraff

Rydym yn cadw ein hynys hardd yn ‘lân ac yn wyrdd’ drwy gynnal amrywiaeth o wasanaethau glanhau strydoedd, er hynny rydym hefyd yn gofodi deddfwriaeth amgylcheddol.

Mae Ynys Môn yn ynys brydferth ac yn wir, mae bron y cyfan o ardal ei harfordir wedi’i ddosbarthu fel Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol (AHNE).

Rydym yn gwneud pob ymdrech i gadw ein hynys brydferth yn ‘lân a gwyrdd’ trwy nifer o wasanaethau glanhau strydoedd, ond mae rhai unigolion yn mynnu tarfu gyda’n gwaith ac yn parhau i gael gwared o’u gwastraff mewn ffordd anghyfreithlon

Rydym yn gweithio i rwystro ymddygiad gwrthgymdeithasol fel hyn a bydd ein tîm o Swyddogion Gorfodaeth yn ymchwilio i bob math o ddigwyddiadau ledled yr Ynys, fel:

  • Gollwng Sbwriel
  • Cael gwared o wastraff yn anghyfreithlon, elwir hefyd yn dympio
  • Problemau gyda gwastraff domestig a gwastraff domestig ymylol


Cyflwynwyd Cyfraith Statud i gosbi’r rhai sy’n cyflawni trosedd amgylcheddol a defnyddir y ddeddfwriaeth hon i roi dirwy sefydlog a chymryd camau cyfreithiol lle bo angen hynny.

Cymryd camau gorfodaeth yw’r opsiwn olaf ac addysgu pobl yw’r opsiwn gorau bob tro. Bydd yr Adain Rheoli Gwastraff yn gweithio gyda thrigolion i addysgu a rhoi cyfarwyddyd ar sut i ddelio gyda gwastraff a chael gwared ohono mewn ffordd gyfrifol. Rhaid i bob un ohonom gymryd cyfrifoldeb am y gwastraff yr ydym yn ei gynhyrchu a bod yn atebol am y ffordd yr ydym yn cael gwared ohono.

Cysylltwch â'r Adran Priffyrdd a Rheoli Gwastraff

Datblygu Cynaliadwy
Cyngor Sir Ynys Môn
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW
Ffôn:Ymholiadau cyffredinol: 01248 752860
Am ymholiadau cyffredinol gwelerFfurflen Ymholi Rheoli Gwastraff We welcpme calls in Welsh or English

Gwybodaeth ddefnyddiol

This page and associated documents are available in English. Please use the "English " link on the right hand side of the top bar.

Diweddariad diwethaf: 22 Chwef 2011 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?