Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Tipio anghyfreithlon

Tipio Anghyfreithlon - beth ydyw?

‘Tipio Anghyfreithlon’ yw gadael gwastraff a reolir yn ddiawdurdod ar dir nad yw wedi ei drwyddedu i’w dderbyn. Mewn geiriau eraill mae’n rhywbeth mwy na gadael sbwriel. Gellir gweld yr union fanylion am y drosedd o dan Adran 33 Deddf Diogelwch Amgylcheddol 1990. Mae tipio anghyfreithlon yn niweidiol i’r amgylchedd, yn llygru, yn annifyr i edrych arno, yn wrthgymdeithasol ac yn gostus i’w glirio.

Bydd pob achos o dipio anghyfreithlon yr adroddir amdano yn cael ei ymchwilio, a’i archwilio a chymerir ffotograff ac yna caiff ei basio ymlaen i’n contractwyr i’w glirio. Mae hyn yn cymryd llawer o amser ac ymdrech gyda rhywbeth y gellir mynd ag ef i Ganolfannau Ailgylchu Gwastraff Tai yng Ngwalchmai a Phenhesgyn, a hynny am ddim ar gyfer delio ag ef yn y ffordd gywir.

Sut byddwn ni’n delio gyda rhai sy’n tipio’n anghyfreithlon?

Mae pobl sy’n cyflawni’r drosedd hon yn torri’r gyfraith yn yr un modd ag y mae rhai sy’n dwyn o siopau, yn yfed ac yn gyrru, ac yn cyflawni ymosodiadau ac ati.

Ymchwilir i bob achos o dipio anghyfreithlon a bydd eitemau a dipiwyd yn cael eu harchwilio ar gyfer cael tystiolaeth i sefydlu enw a chyfeiriad, manylion cyfrif banc personol, enwau cwmnïau neu unrhyw beth fydd yn cyfeirio’r Swyddog Gorfodaeth tuag at y troseddwr.

Neu llenwch y ffurflen isod a’i yrru at yr  Adain Rheoli Gwastraff, neu ffoniwch y swyddfa ar 01248 752860. Mae modd lawrlwytho’r cerdyn post a’i hargraffu o dan y ‘tab’ Dogfennau i’w lawrlwytho uchod. Does dim angen stamp - gallwch ei ddanfon trwy ddefnyddio’r cyfeiriad rhad bost sydd ar y cerdyn.

Addroddwch unrhyw sbwriel swmpus anghyfreithlon, baw ci, graffiti, sbwriel sigaret neu unrhyw fath o sbwriel arall drwy ddefnyddio ein ffurflen ar-linell

Gallwch gyflwyno’r ffurflen yn anhysbys neu cofrestrwch eich cyfrif hunan wasanaeth personol a diogel, bydd yn arbed amser ac yn helpu i gadw trefn ar eich ceisiadau am wasanaeth. 

Dogfennau i'w lawrlwytho

Cysylltwch â'r Adran Priffyrdd a Rheoli Gwastraff

Datblygu Cynaliadwy
Cyngor Sir Ynys Môn
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW
Ffôn:Ymholiadau cyffredinol: 01248 752860
Am ymholiadau cyffredinol gwelerFfurflen Ymholi Rheoli Gwastraff We welcpme calls in Welsh or English

Gwybodaeth ddefnyddiol

This page and associated documents are available in English. Please use the "English " link on the right hand side of the top bar.

Diweddariad diwethaf: 17 Gorff 2018 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?