Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Adeiladau hanesyddol a rhestredig

Mae adeiladau hanesyddol yn asedau pwysig ac mae angen eu diogelu er mwyn cadw treftadaeth adeiledig unrhyw ardal.

Fe geir proses a elwir yn ‘rhestru’ er mwyn sicrhau bod adeiladau y bernir eu bod â rhagoriaeth bensaernïol neu hanesyddol neu eu bod wedi’u cysylltu â digwyddiad hanesyddol o bwys neu berson, yn cael eu diogelu.

Gellir rhestru adeiladau oherwydd oed, prinder, teilyngdod pensaernïol, a dull o adeiladu. Hynaf yn y byd yw adeilad, y mwyaf tebygol ydyw o gael ei restru. Byddai raid i adeilad gweddol newydd fod yn un o bwysigrwydd eithriadol er mwyn cael ei restru.

Y mae graddfeydd gwahanol ar gyfer Adeiladau Rhestredig yng Nghymru ac yn Lloegr. Mae’r adeiladau yn cael eu graddoli yn ôl eu diddordeb pensaernïol neu hanesyddol.

Graddfa I     - Adeiladau o ddiddordeb eithriadol, yn genedlaethol fer arfer

Graddfa II*   - Adeiladau sydd yn hynod o bwysig ac o fwy na diddordeb arbennig

Graddfa II    - Adeiladau o ddiddordeb arbennig, sy’n gwarantu pob ymdrech i’w cadw.

Ar Ynys Môn mae ystod eang o adeiladau rhestredig sydd yn cynnwys pontydd, waliau, ffynhonnau, bythynnod brodorol, tai stadau mawr ac adeiladau fferm. Trwy restru’r adeiladau hyn sydd o bwysigrwydd hanesyddol y mae treftadaeth adeiledig yn Ynys Môn wedi’i diogelu i genedlaethau’r dyfodol.

Mae’r adeiladau hanesyddol ar Ynys Môn yn rhoddi synnwyr o identiti i’r ardal ac yn dangos hanes yr ynys a’r cenedlaethau blaenorol fu’n byw yma. Mae’n bwysig fod adeiladau o’r fath yn cael eu diogelu er mwyn cadw hunaniaeth ddiwylliannol Ynys Môn.

Mae rhestru adeilad yn sicrhau y bydd teilyngdod pensaernïol a hanesyddol unrhyw adeilad yn cael ei ystyried yn ofalus cyn y rhoddir caniatâd i wneud unrhyw addasiadau. Rhaid i unrhyw newidiadau y bwriedir eu gwneud i’r adeilad fod yn rhai fydd yn cydymdeimlo â’i gymeriad a’i ddyluniad gwreiddiol.

Cysylltwch â'r Gwasanaeth Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd

Adran Datblygu Cynaliadwy
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW
Ffôn:Derbynfa: 01248 752428
Ffacs: 01248 752412
We welcpme calls in Welsh or English
Email:cynllunio@ynysmon.gov.uk

Gwybodaeth ddefnyddiol

This page and associated documents are available in English. Please use the "English " link on the right hand side of the top bar.

Diweddariad diwethaf: 19 Mai 2006 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?