Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Amddiffyn yr arfordir

Gwybodaeth ar erydiad arfordirol a chynlluniau rheoli’r morlin.

Cynllun Mapio Erydiad Arfordirol Cenedlaethol (CMEAC)

 “Rydym yn gwella ein hamgyffrediad ni o erydiad arfordirol, ac yn defnyddio gwybodaeth leol a’r wyddoniaeth orau sydd ar gael er mwyn codi ymwybyddiaeth yn awr, fel y gallwn oll gydymaddasu at ein harfordir newidiol ni.”

Cyhoeddwyd cyfres o fapiau ar-lein yn dangos perygl erydiad arfordirol, yn ogystal â sut yr arfaethir rheoli pob darn o’r arfordir.

Datblygwyd y mapiau hyn ar y cyd ag awdurdodau lleol a Grwpiau Arfordirol, a darparant wybodaeth ar gyfer y cyhoedd ynghylch sut y gallai erydiad arfordirol effeithio ar ble maen nhw’n byw yn ystod y can mlynedd nesaf. Dangosant, hefyd, sut y rheolir yr arfordir, ac unrhyw amddiffynfeydd sydd yno.

Bydd yr wybodaeth hono gymorth i awdurdodau lleol, cynllunwyr a datblygwyr gynllunio buddsoddi ar yr arfordir. Mae’r mapiau ar-lein yn galluogi’r cyhoedd i gael mynediad rhwydd at yr wybodaeth hon.

Mae cynlluniau eisoes ar gyfer rheoli erydiad arfordirol yng Nghymru a Lloegr, ac ymaddasu ato. Mae Grwpiau Arfordirol wedi cyhoeddi Cynlluniau Rheoli’r Morlin, sy’n gosod allan bolisïau tymor hir ynghylch sut mae rheoli perygl erydiad arfordirol.

Mae Grwpiau Arfordirol yn cynnwys awdurdodau lleol a chyrff sydd â budd iddynt yn yr arfordir. Fe’u harweinir gan awdurdodau lleol, ond cynhwysant hefyd gynrychiolwyr Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru, Cyngor Cefn Gwlad Cymru a’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol. Amcan y grŵp yw cydrannu a chyfnewid gwybodaeth, ac ymchwilio a datblygu mewn perthynas â materion amddiffyn a rheolaeth arfordirol perthnasol.

Am ragor o wybodaeth ynglŷn â Chynllun Rheoli’r Arfordir a Grwpiau Arfordirol eich bro chi, gweler gwefan Cynllun Rheoli’r Arfordir.

Os hoffech chi ragor o wybodaeth ynghylch mapiau erydiad arfordirol, cysylltwch â:

E. Rowland Thomas
Uwch Beiriannydd – Adain Strwythurau
Uned Gweithredol
Gwasanaeth Priffyrdd a Gwastraff
Adran Datblygu Cynaliadwy
Cyngor Sir Ynys Môn
Swyddfa’r Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW
Ffôn: 01248 752312
ebost: erowlanthomas@ynysmon.gov.uk

Cysylltwch â'r Gwasanaeth Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd

Adran Datblygu Cynaliadwy
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW
Ffôn:Derbynfa: 01248 752428
Ffacs: 01248 752412
We welcpme calls in Welsh or English
Email:cynllunio@ynysmon.gov.uk

Gwybodaeth ddefnyddiol

This page and associated documents are available in English. Please use the "English " link on the right hand side of the top bar.

Diweddariad diwethaf: 2 Ebr 2012 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?