Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Menter Treftadaeth Treflun Caergybi (MTT)

Prosiect cadwraeth ac adfywio gwerth £3.2m yw Menter Treftadaeth Treflun sy’n ffurfio rhan o strategaeth i ddod ag adnewyddiad economaidd i ganol tref Caergybi.

Ar 22 Awst 2014 fe gynhaliodd y Cyngor ddigwyddiad agored yn rhif 19 Stryd Stanley oedd yn caniatáu i bobl weld sut y mae’r grant THI wedi ei fuddsoddi hyd yn hyn ar draws canol tref Caergybi, gan greu cyfleon newydd ar gyfer busnesau, a chefnogi’r busnesau presennol, a chreu cartrefi uwchben siopau fel rhan o welliannau i adeiladau hanesyddol y dref. Roedd hefyd yn rhoi cyfle i’r gymuned leol ddylanwadu ar ddulliau adfywio canol y dref yn y dyfodol trwy ein helpu ni i nodi’r blaenoriaethau ar gyfer buddsoddiad grant yn y dyfodol i ddod ag adeiladau hanesyddol eraill yng nghanol y dref yn ôl i ddefnydd, i gefnogi cais pellach i’r Gronfa Loteri Treftadaeth. Mae gan Gaergybi orffennol cyfoethog iawn a thrwy adfywio ei hadeiladau hanesyddol mwyaf pwysig gallwn wella yr hynodrwydd lleol a chreu gwell synnwyr o le, wrth ddenu buddsoddiad yn y dyfodol, ymwelwyr a chyfrannu tuag at ddyfodol canol y dref. Yn ei dro, bydd hyn yn cael pobl i ymgysylltu yn y dreftadaeth adeiledig amrywiol sydd gan Gaergybi i’w chynnig. Mae manylion am y cynigion amlinellol i’w gweld yn yr adran ‘downloads’ ar y dudalen we.

Beth yw Menter Treftadaeth Treflun (MTT)?

Mae’r MTT yn brosiect cadwraeth ac adfywio sy’n ffurfio rhan o strategaeth i ddod ag adnewyddiad economaidd i ganol dref Gaergybi drwy wella adeiladau, a cheisio sicrhau’r canlyniadau canlynol:

 • cadw a gwella cymeriad ac ymddangosiad ardal gadwraeth canol y dref
 • ceisio dod ag adeiladau hanesyddol yn ôl i ddefnydd priodol a chynaliadwy
 • diogelu cymeriad yr ardal gadwraeth drwy ailosod nodweddion pensaernïol a gollwyd yn y gorffennol.
 • cynyddu cyfleoedd hyfforddiant mewn sgiliau treftadaeth
 • cynyddu cyfranogiad cymunedol; a
 • gwella dulliau rheoli cadwraeth adeiladu a chynnal a chadw eiddo

Bydd MTT yn buddsoddi mewn?

Mae’r MTT Caergybi yn rhaglen a fydd yn darparu tua £ 3.2 miliwn o fuddsoddiad dros y 3 blynedd nesaf i;

 • fynd i’r afael â nifer o eiddo adfeiliedig ar draws yr Ardal Gadwraeth
 • defnyddio cymorth grant i greu prosiectau enghreifftiol ar gyfer atgyweirio adeiladau hanesyddol ac ailddefnyddio
 • codi safonau cadwraeth trwy gadw adeiladau hanesyddol
 • ceisio ymgorffori dull gweithredu tymor hir ar gyfer rheoli’r Ardal Gadwraeth
 • codi ymwybyddiaeth yn y gymuned leol o safbwynt gwerth a chyfraniad yr amgylchedd hanesyddol

Beth yw ffocws y Strategaeth MTT?

Mae’r strategaeth wedi ei rhannu yn 2 ffrwd, un yn canolbwyntio ar fynd i’r afael ag eiddo a’r llall ar fentrau ategol ‘meddalach’. Mae ochr eiddo MTT yn cynnwys:

 1. Grantiau tuag at 38 o brosiectau (wedi’u marcio mewn coch ac oren ar y cynllun)
 2. Mae cynllun grantiau gwella bychan ar gyfer eiddo arall yn y Clystyrau Treftadaeth (mewn glas)
 3. Ymgymryd â grantiau gwaith brys i fynd i’r afael â blaenoriaethu problemau tymor byr, i atal pydredd a’u diogelu tra bod cynigion tymor hirach yn cael eu datblygu
 4. Elfen parth cyhoeddus yn ymwneud â Sant Cybi a’r Gerddi Coffa

Mae’r Mentrau ategol yn canolbwyntio ar:

 1. Hyfforddiant i bobl broffesiynol ac i gontractwyr yn ymwneud â Sgiliau Treftadaeth
 2. Cynnal a chadw eiddo eraill o fewn y Fenter Treftadaeth Treflun, sy’n gysylltiedig â’r strategaeth gwelliant cyflym
 3. Dathlu hanes Caergybi trwy Gynllun Placiau Glas posibl a Phenwythnos Treftadaeth Agored
 4. Cychwyn mesurau Cynllunio, yn cynnwys defnyddio pwerau cynllunio a chanllaw dylunio blaen siopau newydd.

Sut i gyswlltu

Mr Nathan Blanchard, Rheolwr Prosiect Menter Treftadaeth Treflun Caergybi, Gwasanaethau Cynllunio, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni, Ynys Môn, LL777TW

Ffôn: 01248 752461

 • Neuadd y Farchnad, Caergybi - Cip Olwg

  Ydach chi wedi bod yn meddwl beth sy’n digwydd y tu mewn i Neuadd y Farchnad dros y flwyddyn ddiwethaf? Cewch weld ei hun rwan wrth edrych ar y delweddau 360 gradd wych yma.

Cysylltwch â'r Gwasanaeth Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd

Adran Datblygu Cynaliadwy
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW
Ffôn:Derbynfa: 01248 752428
Ffacs: 01248 752412
We welcpme calls in Welsh or English
Email:cynllunio@ynysmon.gov.uk

Gwybodaeth ddefnyddiol

This page and associated documents are available in English. Please use the "English " link on the right hand side of the top bar.

Diweddariad diwethaf: 21 Rhag 2017 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?