Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Anifeiliaid fel cydymaith

Gwybodaeth ar sut rydym yn delio gyda materion lles anifeiliaid yn arbennig eiddo trwyddedig fel siopau anifeiliaid anwes ac anifeililiaid ar ffermydd.

Daeth Deddf Lles Anifeiliaid 2006 i rym ar 27 Mawrth 2007 yng Nghymru.

Ym mis Rhagfyr 2008, cyhoeddodd Llywodraeth Cynulliad Cymru Godau Ymarfer mewn perthynas â chŵn, cathod ac anifeiliad o’r un teulu â’r ceffyl.

Award

Yn unol â’r Ddeddf mae cyfrifoldeb cyfreithiol ar bawb sy’n gyfrifol am anifail i sicrhau eu bod yn cwrdd ag anghenion yr anifail hwnnw.  Mae’r ddeddf yn dweud bod yn rhaid i bawb sy’n gyfrifol am anifeiliaid gymryd camau rhesymol i sicrhau:

  • bod gan yr anifail amgylchedd addas i fyw ynddo
  • bod gan yr anifail ddeiet iach
  • bod yr anifail yn gallu ymddwyn yn arferol
  • bod gan yr anifail gwmni addas
  • bod yr anifail yn cael ei warchod rhag poen, dioddefaint, niwed a chlefydau

Yn y gorffennol, nid oedd modd cymryd unrhyw gamau hyd nes yr oedd yr anifail wedi dioddef niwed corfforol neu feddyliol diangen ond, mae Deddf Lles Anifeiliaid 2006 yn caniatáu cymryd camau gorfodaeth os yw anifail yn debygol o ddioddef.  Mae’r Ddeddf hefyd yn caniatáu i’r Awdurdod Lleol, yr Heddlu neu aelod o’r cyhoedd (gan gynnwys y Gymdeithas Frenhinol er Atal Creulondeb i Anifeiliaid (RSPCA) a chyrff eraill sy’n ymwneud â lles anifeiliaid) gychwyn camau erlyn.

Roedd y Ddeddf hefyd yn cyflwyno rhai troseddau eraill fel:

  • ‘anffurfio anifeiliaid’, fel tocio cynffonnau cŵn (er bod rhai eithriadau - mae rhagor o fanylion ar gael ar gwefan Llywodraeth Cynulliad Cymru – dilynwch y linc isod
  • gwerthu neu roi anifeiliaid anwes fel gwobr i unrhyw un dan 16 oed
  • y cyfreithiau mewn perthynas ag anifeiliaid yn ymladd

Mae’r Ddeddf yn cynnwys y grym i gymryd camau gorfodaeth yn erbyn y rheini nad ydynt yn cydymffurfio gyda darpariaethau’r Ddeddf a’r Codau Ymarfer a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cynulliad Cymru.  Gall camau gorfodaeth amrywio o roi cyngor cyffredinol i erlyniad gyda dirwy o hyd at £20,000 ac / neu 51 wythnos yn y carchar.  Mae grym hefyd i gyhoeddi gorchmynion anghymwyso sy’n gwahardd pobl rhag bod yn berchen ar anifeiliaid ac edrych arnynt, eu cludo neu eu gwerthu.

Gellir cael rhagor o wybodaeth ynghylch Deddf Lles Anifeiliaid  2006 ar wefan Llywodraeth Cynulliad Cymru neu wefan DEFRA.

Beth ddylwn i ei wneud os wyf yn pryderu ynghylch lles anifail?

Mae’r Adain Iechyd yr Amgylchedd yn delio gyda chwynion ynghylch lles anifeiliaid a gedwir mewn adeiladau busnes, ac yn arbennig felly anifeiliaid mewn siopau anifeiliaid anwes, sŵau, sefydliadau marchogaeth, cenelau a chathdai ac ati. 

Mae’r Adain Safonau Masnach yn delio gyda materion lles anifeiliaid ar ffermydd e.e. gwartheg, defaid ac ati.  Gallant hefyd ymchwilio i gwynion ynghylch cludo da byw, lles da byw mewn marchnadoedd ac anifeiliaid fferm meirw.

Mae’r RSPCA yn delio gyda chwynion ynghylch lles anifeiliaid, yn arbennig anifeiliaid mewn cartrefi domestig.  Maent hefyd yn delio gyda phroblemau fel anifeiliaid sydd wedi’u hanafu, anifeiliaid a adawyd mewn ceir poeth ac ati.  Gallant roi cyngor a chymorth arbenigol ynghylch nifer o wahanol rywogaethau o anifeiliaid. 

Delweddau perthnasol

  • ""

Cysylltwch â Iechyd yr Amgylchedd

Adran Gwarchod y Cyhoedd
Rheoleiddio a Datblygu Economaidd
Cyngor Sir Ynys Môn
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW
Ffôn:Ymholiadau cyffredinol: (01248) 752820
We welcome calls in Welsh or English
Email:iechydyramgylchedd@ynysmon.gov.uk

Gwybodaeth ddefnyddiol

This page and associated documents are available in English. Please use the "English " link on the right hand side of the top bar.

Diweddariad diwethaf: 10 Chwef 2011 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?