Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Dysgwch fwy am ddiogelu iechyd yn ystod tywydd poeth

Cynllun Tywydd Poeth i Gymru

Mae gwres llethol yn beryglus i bawb. Tybir fod gan dymheredd o 30oC neu’n uwch yn ystod y dydd, a 15oC neu’n uwch gyda’r nos, botensial i effeithio’n wael ar iechyd a lles, yn arbennig ymhlith y grwpiau hynny yn y boblogaeth sydd fwyaf agored i’r perygl. Mae’r peryglon i iechyd sy’n deillio o wres llethol a thywydd poeth yn sylweddol. Maent yn cynnwys diffyg hylif a hyperthermia, a gall y rhain, yn eu tro, achosi sioc, methiant organau, a hyd yn oed marwolaeth.

Er bod hinsawdd Cymru’n dymherus, ac nad yw’r tymheredd fel arfer yn rhy boeth nac yn rhy oer, fe all y gwres fod yn llethol a’r tywydd yn boeth iawn. Yn ystod tywydd poeth yn 2003, cafodd y DU y tywydd poethaf ers cychwyn cadw cofnodion, a chredir i’r tymheredd yn Ewrop gyrraedd y lefel uchaf ers oddeutu 500 o flynyddoedd. O ganlyniad i’r cyfnod poeth hwn, cafwyd dros 2,000 o farwolaethau’n fwy na’r disgwyl, ac roedd marwolaethau ymhlith pobl 75 blwydd oed neu’n hŷn i fyny 60%.

O ystyried effeithiau posib gwres llethol ar iechyd cyhoeddus, a’r ffaith bod modd atal y rhan fwyaf o farwolaethau a salwch oherwydd tywydd poeth trwy weithredu’n sydyn ac yn effeithiol, mae Llywodraeth Cymru wedi llunio’r ddogfen hon, sef Cynllun Tywydd Poeth i Gymru.

Ei fwriad yw cryfhau’r gallu i ymateb i dywydd poeth a lleihau’r peryglon iechyd sy’n gysylltiedig â gwres eithafol trwy rybuddio’r staff perthnasol ym meysydd iechyd, gofal cymdeithasol a mathau eraill o ofal, a’r cyhoedd (yn arbennig y grwpiau mwyaf agored i’r peryglon) am beryglon gwres gormodol.

Cysylltwch â Iechyd yr Amgylchedd

Adran Gwarchod y Cyhoedd
Rheoleiddio a Datblygu Economaidd
Cyngor Sir Ynys Môn
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW
Ffôn:Ymholiadau cyffredinol: (01248) 752820
We welcome calls in Welsh or English
Email:iechydyramgylchedd@ynysmon.gov.uk

Gwybodaeth ddefnyddiol

This page and associated documents are available in English. Please use the "English " link on the right hand side of the top bar.

Diweddariad diwethaf: 12 Gorff 2013 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?