Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Llygredd

Mae llygredd o weithfeydd diwydiannol yn Lloegr a Chymru wedi bod yn cael ei reoli i ryw raddau ers dros 150 o flynyddoedd.

Cyflwynwyd Rheoliadau Atal a Rheoli Llygredd (Lloegr a Chymru) 2000 (y Rheoliadau “ARhLl”) dan Ddeddf Atal a Rheoli Llygredd 1999 ac maent yn adeiladu ar y systemau cyfredol.

O Ebrill 2008, bydd raid i Awdurdodau Lleol ystyried y Côd Cydymffurfio Statudol i Reoleiddwyr wrth benderfynu ar eu polisïau gorfodaeth.  Mae’r Côd yn cael ei gyflwyno dan adran 22(1) Deddf Diwygio Deddfwriaethol a Rheoleiddiol 2006 ac mae’n disodli Concordat Gorfodaeth Swyddfa’r Cabinet.  Dilynwch y tab “gwefannau” uchod i weld y côd ymarfer ynghyd â rheoli llygredd a’r rheoliadau.

Cysylltwch â Iechyd yr Amgylchedd

Adran Gwarchod y Cyhoedd
Rheoleiddio a Datblygu Economaidd
Cyngor Sir Ynys Môn
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW
Ffôn:Ymholiadau cyffredinol: (01248) 752820
We welcome calls in Welsh or English
Email:iechydyramgylchedd@ynysmon.gov.uk

Gwybodaeth ddefnyddiol

This page and associated documents are available in English. Please use the "English " link on the right hand side of the top bar.

Diweddariad diwethaf: 9 Chwef 2011 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?