Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Rheoli pla

Mae Cyngor Sir Ynys Môn yn darparu gwasanaeth rheoli pla proffesiynol sy’n ymwneud ag eiddo domestig ac eiddo masnachol fel ei gilydd.

Y pla mwyaf cyffredin yr ydym yn delio gyda nhw ydy:

  • llygod
  • llygod mawr
  • gwenyn meirch
  • chwain
  • pryfed heidiog
  • chwilod duon
  • morgrug

Y dull mwyaf addas o reoli gwenyn ydy eu symud yn ddiogel i gwch gwenyn. Nid yw’r cyngor yn darparu’r gwasanaeth hwn a dylech gysylltu gyda gwenynwr/wraig lleol drwy Gymdeithas Gwenynwyr Prydain a fydd efallai’n codi am ddarparu’r gwasanaeth. Dilynwch y linc uwch ben y dudalen hon am fanylion cyswllt.

Fodd bynnag, gellir cynnig triniaethau ar gyfer mathau eraill o drychfilod ac rydym yn fodlon bob amser i roi cyngor yn rhad ac am ddim. 

Yn achos eiddo masnachol, mae na gost fesul ymweliad ar gyfer pob triniaeth rheoli pla, ond mae’r cyngor yn cynnig i fusnesau lleol gontractau masnachol i reoli pla lle mae pla yn cael ei drin yn rheolaidd yn ystod cyfnod o 12 mis.  Mae prisiau yn amrywio gan ddibynnu ar faint yr eiddo, nifer y triniaethau sydd eu hangen ac ati ac rydym yn fodlon cynnal arolwg yn rhad ac am ddim a rhoi dyfynbris i chi.

Ni fedrir gwarantu triniaethau ar gyfer llygod mawr a llygod am gyfnod hwy na phythefnos ar ôl cael gwared ohonynt oherwydd maent yn fanteisgar a gallant ailheintio ardal lle yr oedd teulu arall o lygod mawr eisoes wedi achosi pla.

Bydd yr holl driniaethau yn rhai sy’n achosi cyn lleied o ddioddefaint â phosib.  Mae swyddogion rheoli pla y cyngor wedi cael eu hyfforddi’n llawn ac nid ydynt ond yn defnyddio plaladdwyr a phryfleiddiaid sydd wedi eu cymeradwyo.

Bydd angen i’r deiliaid neu ei g(ch)ynrychiolydd fod yn bresennol yn ystod y driniaeth.

Er nad ydym yn gallu cynnig gwasanaeth a fydd yn cael gwared o adar sy’n achosi niwsans, rydym yn gallu cynnig cyngor ar y mesurau sydd ar gael i leihau’r broblem hon.

Rydym bob amser yn ceisio:

  • rhoddi i gwsmeriaid fanylion am y triniaethau a ddefnyddir yn eu heiddo
  • ymateb i gais am driniaeth o fewn 3 diwrnod gwaith

Am wybodaeth ynghylch moch daear, tyrchod daear, llwynogod, gwiwerod a chwningod, cysylltwch gyda Thîm Rheoli Bywyd Gwyllt Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig (DEFRA) ar 0845 601 4523.

Gweler y linc “Chwilio am ffioedd a thaliadau at gyfer gwasanaeth Iechyd yr Amgylchedd” at y dde.

Cysylltwch â Iechyd yr Amgylchedd

Adran Gwarchod y Cyhoedd
Rheoleiddio a Datblygu Economaidd
Cyngor Sir Ynys Môn
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW
Ffôn:Ymholiadau cyffredinol: (01248) 752820
We welcome calls in Welsh or English
Email:iechydyramgylchedd@ynysmon.gov.uk

Gwybodaeth ddefnyddiol

This page and associated documents are available in English. Please use the "English " link on the right hand side of the top bar.

Diweddariad diwethaf: 10 Gorff 2017 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?