Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Cyd-astudiaeth argaeledd tir ar gyfer tai

Mae’n ofynnol i bob awdurdod cynllunio lleol yng Nghymru ymgymryd â Cyd-astudiaeth Argaeledd Tir ar gyfer Tai (JHLAS) yn flynyddol er mwyn monitro’r cyflenwad o dir sydd ar gael ar gyfer tai yn eu hardaloedd hwy.

Nodai Polisi Cynllunio Cymru bod yn rhaid i awdurdodau cynllunio lleol sicrhau bod digon o dir ar gael, neu y bydd digon o dir ar gael, ar gyfer cyflenwad pum mlynedd o dir ar gyfer tai.

Datganiad Monitro Tir ar gyfer Tai 2017

Ceir canllawiau ar gyfer cyfrifo’r cyflenwad o dir sydd ar gael ar gyfer tai yn Nodyn Cyngor Technegol (TAN) 1, “Cyd-astudiaeth Argaeledd Tir ar gyfer Tai”, Llywodraeth Cymru. Tra mabwysiadwyd Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd gan Gyngor Sir Ynys Môn a Chyngor Gwynedd yng Ngorffennaf 2017, gan nad oedd yna gynllun datblygu mabwysiedig cyfredol i Ynys Môn ar ddyddiad sail cyfnod y Cyd-astudiaeth Argaeledd Tir ar gyfer Tai blynyddol (h.y. 1af Ebrill, 2017), yn ôl y canllawiau, ni ellir gwneud astudiaeth lawn o argaeledd tir ar gyfer tai ar gyfer 2017. Er mwyn gallu parhau i sicrhau bod gennym ddealltwriaeth o beth sy’n digwydd ar safleoedd tai, mae gwaith maes a gwaith dadansoddi wedi digwydd ac wedi cael ei gofnodi yn y Datganiad Monitro Tir ar gyfer Tai 2017. Mae’r Datganiad yma yn disodli Datganiad Monitro Tir ar gyfer Tai 2016.

Diweddariad diwethaf: 15 Tach 2017 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?