Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Cyd-astudiaeth argaeledd tir ar gyfer tai

Cyd-astudiaeth Argaeledd Tir ar gyfer Tai

 Mae’n ofynnol i bob awdurdod cynllunio lleol yng Nghymru ymgymryd â Chyd-astudiaeth Argaeledd Tir ar gyfer Tai (JHLAS) yn flynyddol er mwyn monitro’r cyflenwad o dir sydd ar gael ar gyfer tai yn eu hardaloedd hwy.

Nodai Polisi Cynllunio Cymru bod yn rhaid i awdurdodau cynllunio lleol sicrhau bod digon o dir ar gael, neu y bydd digon o dir ar gael, ar gyfer cyflenwad pum mlynedd o dir ar gyfer tai.

Ceir canllawiau ar gyfer cyfrifo’r cyflenwad o dir sydd ar gael ar gyfer tai yn Nodyn Cyngor Technegol (TAN) 1, “Cyd-astudiaeth Argaeledd Tir ar gyfer Tai”, Llywodraeth Cymru.

Cyd-astudiaeth Argaeledd Tir ar gyfer Tai 2018

Yn dilyn mabwysiadu Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd ac Ynys Môn yng Ngorffennaf 2017, mae Cyngor Gwynedd a Chyngor Sir Ynys Môn yn ymgymryd ag un Cydastudiaeth Argaeledd Tir ar gyfer Tai ar gyfer ardal y Cynllun h.y. Ardal Awdurdod Cynllunio Gwynedd ac Ardal Awdurdod Cynllunio Ynys Môn.

Mae’r adroddiad Cyd-astudiaeth Argaeledd Tir ar gyfer Tai 2018 yn nodi’r sefyllfa mewn perthynas â’r cyflenwad tir ar gyfer tai yn ardal Awdurdod Cynllunio Gwynedd (gan eithrio ardal Parc Cenedlaethol Eryri) ac Ardal Awdurdod Cynllunio Ynys Môn. Ar gyfer Ynys Môn, mae’r adroddiad hwn yn disodli Datganiad Monitro Tir ar gyfer Tai 2017.

Diweddariad diwethaf: 16 Gorff 2018 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?