Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Canllawiau Cynllunio Atodol

Canllawiau Cynllunio Atodol Drafft

Ymgynghoriad Cyhoeddus ar Canllaw Cynllunio Atodol.

Yn dilyn mabwysiadu CDLl ar y Cyd mae’r Cynghorau yn y broses o baratoi cyfres o Ganllawiau Cynllunio Atodol (CCA) ar bynciau gwahanol. Mae CCA yn ehangu ar yr egwyddorion polisi a gynhwysir o fewn y CDLl ar y Cyd ac yn cynnig arweiniad i ymgeiswyr ynghyd a Swyddogion wrth asesu ceisiadau cynllunio.

Mae’r Canllawiau Cynllunio Atodol canlynol wedi’u cyhoeddi ar gyfer ymgynghori cyhoeddus:-

Canllaw Cynllunio Atodol - Tai Fforddiadwy

Canllaw Cynllunio Atodol - Cynnal a Chreu Cymunedau Nodedig a Chynaliadwy

Canllaw Cynllunio Atodol - Cyfleusterau a Llety i Dwristiaid - Ymgynghoriad Pellach

Mae copi papur o’r dogfennau ar gael i’w harchwilio yn:

 • Prif Swyddfa’r Cyngor Sir yn Llangefni,
 • Siop Gwynedd (Caernarfon, Pwllheli a Dolgellau),
 • Swyddfa’r Uned Polisi Cynllunio ar y Cyd ym Mangor, 
 • Llyfrgelloedd cyhoeddus Ynys Môn a Gwynedd.

Rydym yn gwahodd unigolion a sefydliadau i roi barn ar gynnwys y CCA.  Gallwch wneud hyn drwy lenwi’r ffurflen sylwadau isod.

Gallwch hefyd argraffu’r ffurflen sylwadau a’i anfon yn ôl at sylw:

Uned Polisi Cynllunio ar y Cyd
Cyngor Gwynedd
Stryd y Jêl
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1SE

Neu anfonwch ymatebion dros e-bost i: PolisiCynllunio@gwynedd.llyw.cymru 

Rhaid anfon eich sylwadau erbyn 31 Ionawr 2019.

Canllawiau Cynllunio Atodol sydd eisioes wedi bod yn destun ymgynghoriad cyhoeddus

Mae’r Canllawiau Cynllunio Atodol canlynol eisioes wedi bod yn destun ymgynghoriad cuhoeddus sydd bellach wedi dod i ben:

Canllaw Cynllunio Atodol - Cyfleusterau a Llety i Dwristiaid

Canllaw Cynllunno Atodol - Cymysgedd Tai

Canllaw Cynllunio Atodol - Llecynnau Agored mewn Datblygiadau Tai Newydd

Canllaw Cynllunio Atodol - Tai Marchnad Lleol

Canllawiadu Cynllunio Atodol Mabwysiedig

Ynghyd a phenderfyniad y Cynghorau i fabwysiadu’r CDLl ar y Cyd penderfynwyd y byddai’r Canllawiau Cynllunio Atodol a gafodd eu mabwysiadu i gefnogi’r hen Gynlluniau Datblygu perthnasol yn parhau i fod yn ystyriaeth gynllunio faterol, wrth benderfynu ar geisiadau cynllunio, lle mae’n briodol, nes eu bod yn cael eu disodli gan rai newydd neu’n cael eu tynnu’n ôl. Mae Canllawiau Cynllunio Atodol (CCA) wedi cael eu paratoi er mwyn manylu ar rai o’r polisïau oedd wedi’u cynnwys o fewn yr hen fframwaith polisi cynllunio (sef Cynllun Fframwaith Gwynedd (1993), Cynllun Lleol Ynys Môn (1996) a’r Cynllun Datblygu Unedol wedi ei Stopio (2005).

Mae’r Canllawiau Cynllunio Atodol Mabwysiedig canlynol yn berthnasol wrth ystyried a phenderfynu ar geisiadau cynllunio yn Ardal Awdurdod Cynllunio Ynys Môn:-

 • Siopau Gwerthu Prydau Poeth
 • Cynllunio ar Iaith Gymraeg
 • Llety Gwyliau
 • Tai Fforddiadwy
 • Safonau Parcio
 • Ymrwymiadau Cynllunio (Cytundebau Adran 106)
 • Canllawiau Cynllunio Rhanbarthol Gogledd Cymru
 • Ynni Gwynt ar y Tir (2013)
 • Canllawiau Dylunio yr Amgylchedd Adeiledig, Gwledig a Threfol

 

 

Diweddariad diwethaf: 13 Rhag 2018 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?