Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Y Gwasanaeth Cynllunio - Rheoli Adeiladu

Os ydych am wneud gwaith adeiladu ar eiddo efallai bydd rhaid i chi gydymffurfio a’r rheolau adeiladau.

Y Borth Cynllunio

Mae Rheoli Adeiladau yn delio gyda dyletswyddau statudol o dan Deddf Adeiladu 1984, Rheoliadau Adeiladu 2000 a deddfrwiaeth. Mae’r ddeddfwriaeth yn gosod allan safonau derbyniol o adeiladu a bydd y gwasanaeth yn sicrhau fod y safonau hyn yn cael eu cyrraedd, trwy siecio a chymeradwyo dyluniadau a chyfrifiadau yn ogystal ag arolygu gwaith sydd yn mynd ymlaen. Rydym hefyd yn penderfynu ar amrywiaeth o geisiadau rheoliadau adeiladu sydd yn cynnwys aneddiadau newydd, estyniadau domestig a masnachol, newid defnydd a hefyd ddatblygiadau masnachol a diwydiannol.

Mae’r gwasanaeth yn cynnig:

  • trafodaethau cyn gwneud cais
  • cymorth gydag ymholiadau cyffredinol ar faterion rheoliadau adeiladu
  • ymgynghori yn uniongyrchol gydag adrannau eraill o fewn yr Awdurdod ar geisiadau a gyflwynwyd
  • cyngor wrth delio a thir wedi ei lygru
  • ymgynghori gyda’r swyddog tân pan yn delio ag adeiladau a ddynodwyd
  • ymchwilio i strwythurau peryglus
  • Cynllun Cymeradwyo LANTAC Math Cenedlaethol

Gall copiau o’r ffurflenni perthnasol ar ffioedd arolygu gael eu lawr lwytho ar gyfer defnydd y cwsmer, gweler y ddolen isod. ac fe ddylid defnyddio’r rhain i gyflwyno ceisiadau. 

Ar hyn o bryd ni all ceisiadau cael eu cyflwyno yn electronig, fodd bynnag, mae’r gwasanaeth wedi ymrwymo i fynd ar ol cyflwyno ‘ar-lein’.

Sut i gyflwyno eich cais:

  • trwy’r post (peidiwch ag anfon arian parod - sieciau yn unig os gwelwch yn dda)
  • mewn person wrth dderbynfa’r Gwasanaeth Cynllunio

Os ydych yn gwneud gwaith adeiladu neu adnewyddu, efallai y bydd angen i chi roi gwybod i’r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch (HSE) a gallai fod dyletswyddau eraill gennych hefyd.

Am mwy o wybodaeth ar reoliadau cynllunio a rheoli adeiladau, gwbeud cais ar lein am hawl cynllunio, apelio yn erbyn penderfyniad a darganfod mwy am ddatblygiadau gweler safle we y Porth Cynllunio

Cysylltwch â'r Gwasanaeth Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd

Adran Datblygu Cynaliadwy
Cyngor Sir Ynys Môn
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW
Ffôn:Derbynfa: 01248 752428
Rheoli Adeiladu: 01248 752222
Swyddog Prosiect AHNE: 01248 752138
Prosiect Bioamrywiaeth: 01248 752439
Ffacs: 01248 752412
We welcpme calls in Welsh or English
Ebost:cynllunio@ynysmon.gov.uk
Ebost:RheoliAdeiladu@ynysmon.gov.uk
Ebost:ahne@ynysmon.gov.uk
Ebost:bioamrywiaeth@ynysmon.gov.uk

Gwybodaeth ddefnyddiol

This page and associated documents are available in English. Please use the "English " link on the right hand side of the top bar.

Diweddariad diwethaf: 19 Mai 2006 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?