Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Y Gwasanaeth Cynllunio: Rheoli Cynllunio

Mae’r adran hon yn darparu gwybodaeth ar y broses cynllunio gan gynnwys cymorth a ffurflenni cais.

Gwelwch hefyd restrau wythnosol o geisiadau cynllunio; dysgwch fwy am apeliadau cynllunio a gorfodi a cewch wybodaeth ar sut i wneud sylw ar gais cynllunio. Gweler hefyd rhestr o cyfarfodydd ar gyfer Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion - rhaglenni, adroddiadau a chofnodion.

Byddwch yn falch o wybod fod rhyw 90% o geisiadau cynllunio yn cael eu cymeradwyo. Fodd bynnag, rydym yn cydnabod y gall datblygiad newydd fod yn bwnc llosg a gofyn am sylw gofalus. Mae’r Gwasanaethau Cynllunio yma i wasanaethu Ynys Môn ac rydym yn sicr y gallwn gael datblygiad o’r ansawdd uchaf trwy weithio gyda’n cwsmeriaid.

Ein hamcan yw cysoni anghenion pobl gydag anghenion datblygu a chadwraeth. Trwy wneud hyn rydym yn ymdrechu am ansawdd mewn dyluniad adeiladau ac yn y modd byddwn yn gweithredu’r gwasanaeth. O fewn y gwasanaeth mae dau dîm pwrpasol gyda staff proffesiynol sydd yn ymrwymedig a darparu gwasanaeth a chyngor o’r ansawdd gorau posib ar gyfer y cyhoedd.

Chwilotwch drwy lyfrgell gofnodion y cyngor er mwyn darganfod pa bynciau y trafodwyd yn y Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion.

Mae’r pdf uchod yn dangos yr ardaloedd cynllunio ar gyfer yr Ynys, ynglyn â’r tîm priodol a’r manylion cyswllt.

Gweler hefyd y Siarter i Gwsmeriaid Rheoli Cynllunio yn llawn uchod.

Datblygiad a Risg Llifogydd

O 1 Ebrill 2018 am gyfnod cychwynnol o 6 mis, bydd Cyngor Sir Ynys Môn, ar y cyd â Chyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam a Chyfoeth Naturiol Cymru, yn rhedeg cynllun peilot mewn perthynas â delio gyda cheisiadau am ddatblygiadau sy’n cael eu categoreiddio fel rhai sy’n hynod agored i risg llifogydd fel y diffinnir hynny yn Nodyn Cyngor Technegol 15: Datblygiad a Risg Llifogydd.

Diweddariad diwethaf: 6 Ebr 2018 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?